Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Maýa goýum taslamalary

Telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamaklygyň esasy maksatlary täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly haryt bazaryny ýerli önümlerden doldurmak,  bäsdeşligi ösdürmek, maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak hem-de telekeçilik birlikleriniň işiniň ýurt üçin ileri tutulýan ugurlaryny çekmek bilen baglanyşykly maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekdir.


 Türkmenistanyň dahyllylary bolup durýan telekeçileriň maýa goýum taslamalary karzlaşdyrmaga degişlidir. Banklar milli we daşary ýurt pulunda karzlary berýärler.


 


Maýa goýum taslamalary üçin 10 ýyla çenli;


Dolanyşyk serisdelerini almak üçin 1 ýyla çenli.


 


Karzlaşdyrmaga şu aşakdaky maksatlary göz öňünde tutýan maýa goýum taslamalary degişlidir:


- senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek;


- bar bolan önümçilikleri gurnamak, giňeltmek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, şol sanda kiçi-önümçilik üçin enjamlary, kiçi göwrümli tehnikalary, çig mallary, ýarym çig mallary, furnituralary satyn almak;


- infrastruktura obýektleriniň gurluşygyny goşmak bilen, gurluşygy ösdürmek;


- gurluşyk materiallar senagatyny ösdürmek;


- transporty, aragatnaşygy we maglumatlar tehnologiýasyny ösdürmek;


- serwis hyzmatlaryny we ilata durmuş taýdan hyzmat etmegi ösdürmek;


- saglygy goraýyş we syýahatçylyk hyzmatlaryny ösdürmek;


- oba hojalyk önümçiliginde peýdalanmak üçin täze ýerleri özleşdirmek we taslanan ýerleri dikeltmek;


- öz oba hojalyk önümçiligini ösdürmek we giňeltmek, gaýtadan işläp taýýarlanylýan önümiň göwrümini artdyrmak, şol sanda oba hojalyk tehnikasyny edinmek, mal ýataklary, fermalary, kiçi-önümçiligi gurmak,  mallary,öý guşlary; 


- ot-iýmleri, weterinariýa derman serişdeleri, ösümlikleri goramagyň himiki serişdelerini, mineral dökünleri, tohumlary, şitilleri, agaç nahallaryny satyn almak;


- halk çeperçilik senetleriniň we amaly sungatyň önümlerini öndürmek;


- Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik, telekeçilik işiniň, şol sanda innowasiýa işiniň beýleki görnüşleri.


  


Karzlar ýokarda agzalan işjeňligi maliýeleşdirmek üçin telekeçileriň maliýe goýum taslamasyna 15%-den az bolmadyk hususy serişdelerini goýmak şerti bilen berilýär.


 


Karzlar şu aşakdaky maksatlar üçin berilmeýär:


- temmäki we alkogolly içgilerin önümçiligi;


- söwda-dellalçylyk işi üçin dolanyşyk serişdelerini döretmek;


- ilata hyzmatlaryň oýun görnüşlerini bitirmek we olar üçin enjamlary satyn almak, çagalar üçin meýdançalary we dynç alyş otaglaryny ornaşdyrmak we hyzmat etmekden başga;


- emlägi şahsy bähbitlerine ulanmak üçin edinmek;


- edara ediş çykdajylaryny tölemek, şol sanda gulluk awtoulaglaryny saklamak.


 


Edara görnüşli taraplar karz almak üçin ýüz tutanda Banka hödürlenmegi zerur bolan resminamalaryň sanawy:


- Karz alyjynyň arzasy. 


- Dörediliş resminamalarynyň (Tertipnama, Düzgünnama, Döwlet bellige alyş şahadatnamasy, Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk Döwlet sanawyndan göçürme) we Karz alyjynyň karzy almaklykda hukuk ygtyýarlygyny tassyklaýan beýleki resminamalaryň asly we nusgalary. 


- Karz alyjynyň soňky 3 ýyla degişli balansy, goşundylary bilen birlikde we hasabat (statistiki) maglumatlary, hasaplaşyk hasaby boýunça amallaryň göçürmesi. 


- Algylary we bergileri boýunça düşündiriş ýazgysy. 


- Karz alyjynyň büjetiň öňünde bergisiniň bardygy ýa-da ýokdugy barada Döwlet salgyt Gullugy tarapyndan berlen tassyknama. 


- Karzyň hasabyna amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan taslamanyň (çäräniň) tehniki – ykdysady esaslandyrmasy. 


- Taslama (çäre) bilen baglanyşykly işjeňligi amala aşyrmaklyga degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ygtyýarnamasy. 


- Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryna gatnaşyjynyň Bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy.   


- Enjam, çig mal ýa-da haryt astyn alynmagy barada şertnama (hasap – sypatnama). 


- Ýer eýeçilik hukugyny, ýeriň kärendesini ýa-da wagtlaýyn ulanmak hukugyny tassyklaýan resminamalaryň asly we nusgalary. 


- Binalaryň, desgalaryň, enjamlaryň eýeçilik hukugyny, kärendesini ýa-da wagtlaýyn ulanmak hukugyny tassyklaýan resminamalaryň asly we nusgalary. 


- Soralýan karzyň üpjünçiligi hökmünde hödürlenýän emläge degişli resminamalaryň asly we nusgasy. 


 


Bellikler:


Zerur bolan ýagdaýynda, soralýan karzyň aýratynlyklaryna görä, şu sanawda görkezilmedik beýleki resminamalar we maglumatlar talap edilip bilner.