Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Nagt däl hasaplaşyk

Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik bankynda we onyň welaýatlardaky bank gulluklarynda halkara töleg ulgamy VISA kartlaryny göýbermeklikde hyzmatlary ýerine ýetirýär!


Hususy telekeçiler we bankyň müşderileri! 


- VISA bank kartlary arkaly hasaplaşyklary geçirmek üçin ygtybarly we amatly çözgütdir;


- bu nagyt däl plastiki kartlar arkaly bank amallaryny amala aşyrmak, hasaplaşyklary geçirmek üçin wagtyňyzy tygşytlap bilersiňiz;


 VISA halkara kartynyň eýesi boluň!


Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik bankynada we onuň welaýatlardaky bank gulluklarynda Milli karty bolan Altyn-Asyr plastiki kartyny hem açyp bermekde hyzmatlary ýerine ýetirýär. Bu kart ulgamy arkaly Sizi paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň çäklerinde hasaplaşyk amallaryny amala aşyryp bilersiňiz. Milli karty bolan Altyn-Asyr plastiki karty ulanmak döwrebap ygtybarly we her bir raýat üçin örän amatlydyr.Häzirki wagtda biziň bankymyz tarapyndan plastik kartlaryň hem ulanmaklygyň gerimini giňeltmek bilen baglanyşyklylykda, nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmaklyk üçin bankomatlary oturtmak, isjenligi ýokary bolan söwda nokatlarynda söwda terminallaryny ýerleşdirmek, müşderilere plastiki kartlar bilen üpjün etmek, plastiki kartlary arkaly nagt däl hasaplaşyklary ösdürmekde işleri yzygiderlikde alynyp barylýar.


Bankomatlarymyzyň ýerleşýän salgysy:


   Ýerlesýän ýeri                                               Salgysy


1. TTPTB-nyň baş binasy                                   Magtymguly şaýoly, 111/2 jaýy
2. “Balşeker" kafeteriýasy                                 Bitarap Türkmenistan şaýoly, 192 jaý
3. Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Söwda merkezi      Aşgabat şäher, Oguzhan köçesi


Aşgabat şäherinde ýerleşýän ähli bankomatlaryň salgylary we ýagdaýlary barada maglumaty şu ýerden alyp bilersiňiz. 


Welaýatlardaky bank gulluklarynyň salgysy:


Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Gahryman Gurbansoltan eje köçesiniň 6/2-nji jaýy, № 2 belgili bank gullugy, aragatnaşyk telefon belgileri: 800 322 5 59 02, 5 59 09 


Mary welaýatynyň, Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 46-njy jayy № 5  belgili bank gullugy, aragatnaşyk telefon belgileri: 800 522 6-73-37, 6-74-73


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheri  Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan Eje etrabynyň Niýazow şaýoly ugrundaky Bahar  kiçi etrapçasynyň 76/4 jaýy № 3 belgili bank gullugy, aragatnaşyk telefon belgileri: 800 422 9 54 99, 9 61 68 , 9 54 95, Fax: 9 61 98


Lebap welaýatynyň Kerki şäheriniň S.Niýazow köçe jaý 1 № 4 belgili bank gullugy, aragatnaşyk telefon belgisi: 800 444 2-04-98