Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

Goýumlar

Goýum hyzmatlarymyz


GOÝUM KARTY 


Bankymyzyň "Altyn Asyr" kart ulgamyna degişli täze hyzmat görnüşi bilen tanyş boluň! 
Eger-de, tygşytlap goýan pullaryňyzy sowmaz ýaly ygtybarly ýerde saklamak isleseňiz, "Goýum kart"-ny alyň! Goýum kartynyň aýratynlyklary:

* Nagt puly karta goýup bolýar 
* Kartdaky puly nagt pul edip, kassadan alyp bolýar 
* Kartdaky puly Bankomatdan hem alyp bolýar 
* Ýyllyk peýdaňyz 6% 
* Töleg terminal üsti bilen söwda/hyzmat tölegleri töläp bolýar 
* "Internet bank", "Mobil bank" üsti bilen söwda/hyzmat tölegleri töläp bolýar 

Bellik: "Goýum kart"-yny bankymyzyň ähli bank gulluklarymyzda açdyryp biersiňiz! 
Habarlaşmak üçin: Türkmen-Türk bank bank kartlary bölümi: 95 24 78.


 


BANKYŇ GOÝUM HYZMATY


Ilatyň erkin pul serişdelerini goýum hasaplaryna çekilmeginiň möçberini artdyrmak we goýum hyzmatlarynyň görnüşlerini köpeltmek maksady bilen, Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynda aşakdaky toparlar boýunça raýatlardan milli manatda we daşary ýurt pul serişdelerini çekmek boýunça goýum amallaryny amala aşyrylýar:


 

t/b Goýum görnüşi Möhleti Göterim ölçegi
1 Gysga möhletli 1 aý ýyllyk 1%
2 Hyzmatdaşlyk 3 aý ýyllyk 3%
3 Aýyň nury 6 aý ýyllyk 6%
4 Serpaý 9 aý ýyllyk 7%
5 Bal süýji, baldan bala süýji 9 aý ýyllyk 9%
6 Maşgala süýşirintgileri 12 aý ýyllyk 9%
7 Galkynyş 24 aý ýyllyk 10%

8 6 aý möhletli goýum hasaplar (daşary ýurt pulunda) ýyllyk 0.5 %
1 ýyl möhletli goýum hasaplar (daşary ýurt pulunda) ýyllyk 1 %