Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Habarlar

Töleg terminallaryny gurmamak üçin hödürlenmeli resminamalaryň sanawy


Hususy telekeçi - şahsy taraplar üçin:


1. Terminaly gurnamak barada arza ýa-da ýüz tutma haty;


2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;


3. Pasportyň nusgasy;


4. Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy;


5. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;


6. Patentiň nusgasy;


7. Kärende şertnamanyň ýa-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä).


 


Ýuridiki şahslar üçin:


1. Terminaly gurnamak barada resmi hat;


2. Hasaplaşyk hasabynyň rekwizitleri;


3. Türkmenistanyň Edara gömüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň kepillendirilen nusgasy;


4. Yuridiki şahslaryň Tertipnamasynyň ýa-da Düzgünnamasynyň kepillendirilen nusgasy;


5. Döwlet tarapyndan hasaba almak hem-de Türkmenistanyň Edara gömüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky Şahadatnamasynyň kepillendirilen nusgasy;


6. Kärende şertnamanyň ya-da eýeçilik hukugy barada resminamanyň nusgasy (zerurlygyna görä);


7. Ýolbaşçynyň pasport nusgasy.