Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler


2017-nji ýylyň 13-nji iýunynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasynda gepleşikler geçirildi.


Häzirki döwürde Türkmenistan bilen BMG-niň däp bolan hyzmatdaşlygy täze »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2017-nji ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda ýurdumyzy we »»»Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň arasynda gepleşikler geçiriler


13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we iş sapary bilen paýtagtymyza gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasynda gepleşikler geçiriler.


1992-nji ýylda BMG-niň agzasy bolan Türkmenistan1995-nji ýylda dünýä döwletleriniň 185-siniň goldamagy »»»Aşgabatda Ylymlar gününe bagyşlanan halkara maslahat açyldy


2017-nji ýylyň 12-nji iýunynda Aşgabatda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahat açyldy. Ylymlar güni mynasybetli geçirilýän bu foruma türkmen alymlary bilen bir hatarda dünýäniň onlarça ýurtlaryndan mugallymlar, ýaş ylmy işgärler gatnaşdylar.


“Aşgabat-2017” şekili Astanada EKSPO sergisinde görkezildi


2017-nji ýylyň 10-njy iýunynda Astanada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Askar Maminiň baran EKSPO meýdançasynda Türkmenistan öz ekspozisiýasynyň çäklerinde “Aşgabat-2017” uly göwrümli taslamany görkezdi. Ol sentýabrda geçiriljek sport forumy arkaly ýurdumyzyň häzirki zaman üstünliklerini, açyklygyny,»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow EKSPO-2017-de Türkmenistanyň sergi merkezini açdy


2017-nji ýylyň 10-njy iýunynda Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, ylmy edaralarynyň hem-de önümçilik kärhanalarynyň birleşdirilen iri möçberli sergisiniň ýaýbaňlandyrylan EKSPO-2017 sergiler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Askar Mamin garşylady.


Wideoşekilli iş maslahatynda galla oragyna, Aziada-2017-ä taýýarlyk görmek we ekologiýa syýasatyna garaldy


2017-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de käbir düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Aziada-»»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2017-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan »»»Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi


Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de bu düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler bilen baglanyşykly meseleler girizildi. 


Mejlisiň çäklerinde milli Liderimiz harby we hukuk »»»Türkmenistanyň Prezidenti çagalary sazlaşykly terbiýelemek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi


2017-nji ýylyň 31-nji maýynda Ýurdumyzda giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara gününiň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Mejlisiň Başlygynyň we komitetleriniň, şeýle hem birnäçe ministrlikleriň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. 


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigini abadanlaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy


2017-nji ýylyň 30-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek esasy stadionynyň abadanlaşdyrylyşy, beýleki guramaçylyk işlerine taýýarlygyň meseleleri, sentýabr aýynda geçiriljek sport baýramçylygynyň wezipeleri bilen tanyşdy.
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2017-nji ýylyň 29-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň »»»Türkmen halysy - gözelligiň we beýik sungatyň nusgasy


Paýtagtymyzda her ýyl maý aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden bellenilýän uly ählihalk baýramynyň öňýanynda “Gözellik nusgasy - türkmen halysy” atly halkara serginiň açylyş dabarasy boldy. Pudaklaýyn gözden geçirilişi “Türkmenhaly” döwlet birleşigi hem-de Söwda-senagat edarasy guradylar.


Gözbaşyny »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


Onda döwlet durmuşyna degişi möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan »»»Türkmenistanda Gresiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady


2017-nji ýylyň 23-nji maýynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Gresiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Andreas Friganasdan ynanç hatyny kabul etdi.


Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili »»»Türkmenistanda Çehiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


2017-nji ýylyň 23-nji maýynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Çehiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýaroslaw Sirodan ynanç hatyny kabul etdi.


Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy myhmany »»»Türkmenistanyň Mejlisinde Hytaý Halk Respublikasynyň wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi


2017-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Mejlisinde Hytaý Halk Respublikasynyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Wekiliýete Halk wekilleriniň ählihytaý ýygnagynyň başlygynyň orunbasary, onuň Hemişelik komitetiniň baş sekretary jenap Wan Çen ýolbaşçylyk edýär.
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlediler


2017-nji ýylyň 20-nji maýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi.


Ýokary derejedäki nobatdaky ikitaraplaýyn gepleşikler iki goňşy ýurduň netijeli hyzmatdaşlygy »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2017-nji ýylyň 17-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Ruhabat etrabynyň “Täze zaman” ýaşaýyş toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Milli Liderimiz ilatyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegini, raýatlaryň hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny döwlet syýasatynyň esasy ugry »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de möhüm resminamalaryň taslamalarynyň birnäçesine seredildi.


Döwlet Baştutanymyz mejlisiň başynda ýurdumyzda her ýyl giňden we dabaraly bellenýän Ýeňiş gününiň ýetip gelýändigini belledi. Taryhda iň pajygaly uruşlaryň biri bolan 1941-1945-nji »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň baýramynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy


2017-nji ýylyň 30-njy aprelinde Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän esasy dabaralaryň merkezine öwrüldi.


Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VII mejlisi, Halkara sergi-ýarmarkasy hem-de “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy


2017-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” atly halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de behişdi bedewleriň gözelligini çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň »»»Milli Liderimiz Halkara atçylyk sport federasiýasynyň Kubogy we medaly bilen sylaglandy


Hadkara atçylyk sport federasiýasynyň baştutany Ingimar De Wos hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda atçylyk sport pudagyny ösdürmäge goşan ägirt uly goşandy üçin Halkara atçylyk sport federasiýasynyň Kubogyny we medalyny gowşurdy.


Sylaglary gowşurmak dabarasy Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň VII mejlisiniň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň energetika, senagat we mineral serişdeler ministrini kabul etdi


2017-nji ýylyň 26-njy Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň energetika, senagat we mineral serişdeler ministri Halid Bin Abdulaziz Al-Falihi kabul etdi.


Duşuşygyň barşynda ileri tutulýan ugurlarda gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşyldy, söwda-ykdysady »»»Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkara hyzmatdaşlyk, ykdysady, ekologiýa we medeniýet meselelerine garaldy


2017-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy hem-de ýurdumyzyň durmuşyna degişli derwaýys meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip,»»»Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy


2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynyň birnäçesindäki işleriň ýagdaýy hem-de paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.


Döwlet »»»Gazagystanyň Milli muzeýinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazak dilindäki neşirleriniň tanyşdyryş dabarasy boldy


2017-nji ýylyň 19-njy aprelinde Gazagystanyň Milli muzeýinde Türkmenistanyň Prezidentiniň bu ýurda döwlet saparyna gabatlanylyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazak dilindäki neşirleriniň tanyşdyryş dabarasy boldy. Gazagystanly okyjylara 
“Ahalteke bedewi-biziň buýsanjymyz we şöhratymyz”, “Ganatly bedewler” hem-de »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Dostyk” ordenine mynasyp boldy


2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde Belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti “Akorda” köşgünde resmi agşamlyk naharyny berdi. Onda iki döwletiň Baştutanlary söz sözlediler. 


Dabaraly kabul edişligiň barşynda Gazagystanyň Lideri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dostluk, »»»Türkmenistan we Gazagystan häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça birmeňzeş garaýşa eýedir


Türkmenistan we Gazagystan häzirki zaman gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça birmeňzeş garaýşa eýerýär. Gazagystanda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada bu barada aýtdy.


Giňişleýin düzümde geçirilen gepleşiklerde çykyş etmek bilen, milli Liderimiz türkmen-gazak gatnaşyklarynyň »»»“Akorda” köşgünde ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleri başlandy


2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň “Akorda” köşgünde Astana döwlet sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi duşuşygy boldy.


Gazagystanyň we Türkmenistanyň Baştutanlary iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalary bilen tanyşdyryldy. Prezidentler Hormat garawulynyň başlygynyň »»»18-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasyna döwlet sapary başlanýar


2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlanýar, sapar türkmen Lideri tarapyndan özüniň gazagystanly kärdeşi Nursultan Nazarbaýewiň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar.


Milli Liderimiz Astana boljak ýokary derejeli duşuşygyň ähmiýetini »»»Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi


2017-nji ýylyň 17-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi.


Hormatly Prezidentimiz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda aragatnaşyklaryň ösüşiniň yzygiderli häsiýetini belläp, gazanylan »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň meselelerine we resminamalaryň taslamalaryna garaldy


2017-nji ýylyň 14-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 18-19-njy aprelinde Gazagystan Respublikasyna »»»Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi


2017-nji ýylyň 11-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diýego Ungarony kabul etdi, ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.


Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin çuňňur »»»“Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” aýdymy - Aziada -2017-niň senasy


Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň senasyny seçip almaga, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen “Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine halkara sport (yzmatdaşlygy” atly halkara çäräniň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi.
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda iri sport toplumy açyldy


2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazaryň kenar ýakasyndaky Bütindünýä saglyk gününde iri sport toplumy açyldy.


Toplum türkmen türgenleriniň köpugurly okuw-türgenleşik merkezine, türgenleri we ýygyndy toparlary sportuň dürli görnüşleri, şol sanda »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde iş maslahatyny geçirdi


2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Döwlet Baştutanymyz dürli »»»Aziýanyň küşt federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip atlandyrdy


“Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly kongresde hormatly Prezidentimize “Ýylyň adamy” hormatly derejesini bermek hakyndaky diplomy gowşurmak dabarasy boldy. Ony döwlet Baştutanymyza Aziýanyň küşt federasiýasynyň ýolbaşçysy Şeýh Sultan Halifa Sultan Şahbut Al-Nahaýan dabaraly gowşurdy.


Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Bütindünýä saglyk güni bilen gutlady


Bütindünýä saglyk güni adamzadyň parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyrýan, halklary agzybirlige alyp barýan, mähriban halkymyzyň dost-doganlyga bolan synmaz söýgüsini rowaçlandyrýan halkara baýramydyr.


Uly sport baýramyna - Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V »»»Oba maksatnamanyň çäklerinde ýanwar-mart aýlarynda ýarym milliard manada golaý maýa goýumlary özleşdirildi


"Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen Milli maksatnamasyny" ýerine ýetirmegiň çäklerinde 2017-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 484,1 million manatlyk maýa goýumlary özleşdirildi.


Ýanwar-mart aýlarynda jemi içerki önümiň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,2 göterime deň boldy


2017-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilip, ol 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,2 göterim ýokarlandy. Senagat ulgamynda bu görkeziji 1,8 göterime, gurluşykda 4,4 göterime, ulag-aragatnaşyk toplumynda 10,8 »»»Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri jemlenildi


2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine »»»Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýylyň ilkinji çärýegindäki işleriniň netijeleri jemlenildi


2017-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Ol harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ilkinji çärýeginde alyp baran işleriniň netijelerine bagyşlandy.


Türkmenistanda “Suw damjasy-altyn dänesi” baýramçylygy dabaraly ýagdaýda bellenildi


2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanda “Suw damjasy-altyn dänesi” baýramçylygy geçirildi. Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde Garagum derýasynyň kenaryndaky seýilgäh köp sanly çäreleriň merkezine öwrüldi. Dabara gatnaşyjylary we myhmanlary däbe öwrülen milli tagamlar-täze bişirilen çörekler, pişmeler, çapadylar, külçeler, »»»Türkmenistan we Belarus hyzmatdaşlygy ösdürmegiň strategiýasyny tassykladylar


2017-nji ýylyň 30-njy martynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda gepleşikler geçirildi.


Irden belarus Lideriniň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormatly kerweniniň ugratmagynda “Oguzhan” köşkler toplumyna »»»Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Aleksandr Lukaşenko Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Ilçihanasynyň täze binasyny açdylar


2017-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Ilçihanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyn gatnaşdylar.


Dabara gatnaşyjylaryň elçarpyşmalary astynda Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Prezidentleri toý bagyny kesdiler hem-de »»»Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko resmi sapar bilen Aşgabada geldi


2017-nji ýylyň 29-njy martnda Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-belarus gepleşikleri geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar paýtagtymyza geldi.


Iki döwletiň Prezidentleriniň saparyň barşynda Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň binasynyň, »»»Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy


2017-nji ýylyň 28-nji martynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Karen Karapetýan bilen duşuşygy geçirildi. Ol düýn uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza geldi.


Dostlukly döwletiň hökümetiniň ýolbaşçysy Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Serž Sargsýanyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2017-nji ýylyň 27-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy


2017-nji ýylyň 24-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň »»»Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady geljegine oňyn baha berdi


2017-nji ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde »»»Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar


Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar.


Şu günüň esasy wakalary Mary şäherinde, köpçülikleýin medeni çäreleriň guralýan ýeri bolan “Türkmeniň ak öýi” »»»Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi


2017-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek çäresine badalga berildi, onuň barşynda tutuş ýurdumyz boýunça 416 müňe golaý agaç nahallary oturdyldy, şeýle hem ozal bar bolan baglaryň 1 million 150 müňden gowrak düýbüne ideg edildi.»»»Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň forumy ýurdumyzyň işewürler-jemgyýetçiliginiň täze tekliplerini öňe ilerletmek üçin meýdança öwrüldi


Ýurdumyzyň telekeçileriniň gazananlarynyň we geljekki mümkinçilikleriniň çäklerinde şu gün TSTB-niň Işewürler merkezinde maslahat geçirildi. Esasy döwlet maksatnamalary, iri döwlet buýurmalaryny we maýa goýum taslamalaryny ýerine ýetirmek babatda hususy ulgamyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary, hyzmatdaşlygyň täze ugurlary hem-de ýurdumyzyň »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy


2017-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.


Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, 21-22-nji martda ýurdumyzda »»»Dohadaky gepleşikler Türkmenistanyň we Kataryň gatnaşyklary giňeltmäge bolan meýillerini berkitdi


2017-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy.


Ozal habar berlişi ýaly, düýn Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri geçirilip, uly üstünlige eýe boldy. Dostlukly »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Emir Tamim Bin Hamad Al Tani türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny anyklaşdyrdylar


2017-nji ýylyň 15-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletine döwlet sapary bilen ugrady. Milli Liderimizi Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.


Türkmenistan Katar bilen hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem Ýakyn Gündogar ýurtlary bilen »»»Türkmenistan Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär


15-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary başlanýar.


Ministrler Kabinetiniň 10-njy martda bolan mejlisinde milli Liderimiz ýokary derejedäki türkmen-katar gatnaşyklarynyň wajypdygyny nygtap, ýurdumyzyň mundan beýläk-de uly kuwwata eýe bolan köpugurly hyzmatdaşlygy »»»Wideoşekilli maslahatda oba hojalyk işleriniň barşyna, ýowara taýýarlyk we beýleki meselelere garaldy


2017-nji ýylyň 13-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, möwsümleýin oba hojalyk işlerini alyp barmak, şeýle hem giňden bellenilýän şanly senelere, ählihalk »»»Aşgabatda innowasiýa tehnologiýaly stomatologiýa we oftalmologiýa ylmy merkezleri açyldy


2017-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň hem-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy.


Oňa ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylary, lukmançylyk »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy


2017-nji ýylyň 10-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýal-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen gutlady


Döwlet Baştutanymyzyň gutlagynda enelere, gelin-gyzlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp, mukaddeslik hökmünde nesilden-nesle geçip gelýän milli däbidir diýlip aýdylýar. Halk dessanlarymyz, altyna gaplaýmaly nakyllardyr atalar sözleri, hüwdülerdir monjugatdylar, ajaýyp toy aýdymlary,»»»8-nji martda “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäresi geçirildi


2017-nji ýylyň 8-nji martynda Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Garaşsyz Watanymyzyň şöhratly zenanlarynyň hormatyna Türkmenistanda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününe bagyşlanylan dabara geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp bolan eneler sarpalanyldy.
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri täze köprüleriň açylyş dabaralaryna gatnaşdylar


2017-nji ýylyň 7-nji fewralynda Lebap welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyzda döwlet sapary bilen bolýan Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagynda möhüm ulag-kommunikasiýa düzüminiň desgalaryny ulanmaga bermek dabarasy boldy.


Düýn paýtagtymyzda ýokary derejedäki türkmen-özbek »»»Türkmenistan we Özbegistan hyzmatdaşlygyň täze derejesinde: Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky gepleşikler


2017-nji ýylyň 6-njy martynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi.


Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde özbek Liderini resmi adamlar garşyladylar. Haly düşelen ýodajygyň ugrunda Özbegistanyň »»»Petko Draganow Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň BMG-na agza bolmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady


 “BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Merkezi Aziýa üçin Sebit merkeziniň adyndan we hut öz adamdyn Size hem-de ähli türkmen halkyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna girmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy beýan etmäge rugsat ediň.


Ministrler Kabineti şu ýylyň geçen iki aýynda ykdysadyýetde alnyp barlan işleriň jemlerini jemledi


2017-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2017-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. 


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir


Yslamabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ХIII Sammiti geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejedäki Sammitde çykyş etmek bilen, 20 ýyldan gowrak mundan ozal, has takygy, 1995-nji ýylyň 15-»»»Türkmenistanyň Prezidenti YHG agza ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygyny Aşgabatda geçirmegi teklip etdi


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşynda häzirki zaman ulag-kommunikasiýa ulgamyny döretmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip aýtdy. 


Türkmenistanyň ulag ulgamyny ösdürmegiň milli maksatnamasy şu ugurda sebit we halkara »»»YHG-nyň Sammitinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow energetika meseleleri boýunça Türkmenistanyň nukdaýnazaryny beýan etdi


Yslamabatda geçýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde çykyş edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan energiýa serişdelerini halkara derejesinde ibermegi ählumumy ykdysadyýetiň iň bir çeýe bölekleriniň biri hökmünde ykrar edýär diýip, aýtdy. Biziň ýurdumyz degişli başlangyç bilen çykyş edip, Birleşen Milletler Guramasynyň goldawyna »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabada geldi


2017-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlarynyň ýokary derejeli XIII Sammiltine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Pakistan Yslam Respublikasyna ugrady.


Yslamabat şäheriniň YHG agza döwletleriň döwlet baýdaklary bilen bezelen “Nur »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatynyň dowamynda welaýatlaryň ýolbaşçylary bilen möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyny ara alyp maslahatlaşdy


2017-nji ýylyň 27-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryna, möwsümleýin »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi tassyklandy


2017-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň maslahatyny geçirdi, onda Ministrler Kabinetiniň täze düzümini tassyklamak bilen bagly meselelere hem-de taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär


2016-njy ýylyň netijeleri boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýän pudaklaryň içinde jemi önümiň goşulan bahasynyň ýokary ösüş depgini bolan 14 göterimden gowrak görkeziji söwda ulgamynda hasaba alyndy. 


Ozal hem bolşy ýaly, 2016-njy ýylda söwda pudagy ösüşiň durnukly depginlerini »»»Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy


Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Bu waka milli Liderimiziň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine täzeden saýlanandan soň, ilkinji ädimleriniň biri boldy we ýurdumyzyň halkara hukugynyň kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny »»»Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi


Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň özbaşdaklygynyň, jemgyýetimiziň mizemez agzybirliginiň we jebisliginiň nyşany bolan Döwlet baýdagynyň gününi belleýär. Ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan esasy çäreler paýtagtymyzda geçirildi. Bu ýerde ýola goýlan däbe görä, ýurdumyzyň Baş baýdagynyň etegine gül goýmak dabarasy boldy.


Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden


2017-nji ýylyň 18-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlis ýakyn döwür üçin ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň konsepsiýasyny, şeýle hem aýry-aýry meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy. Ministrler Kabinetiniň mejlisine ýurdumyzyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, diplomatlary, »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy mynasybetli dabaraly harby ýörüş kabul etdi


Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy tamamlanandan soň Türkmenistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat eskortynyň ugratmagynda „Oguzhan“ Prezident Köşkler toplumyna tarap ugrady, olary ýolda atly esgerler topary çalyşýar. Atly esgerleriň ellerinde-Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Ştandarty »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi


Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň jemlerini yglan etmek üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarynyň jemleri barada habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin


Döwlet Baştutanynymyz Prezident saýlawlarynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip, saýlaw uçastoklaryna gelip ses berenleriň ählisine minetdarlygyny beýan etdi geçirdi.


Bu saýlawlarda mähriban halkymyň maňa bildiren uly ynamy meni galkyndyrýar. Geçirilen »»»Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlaryň gutarnykly jemleri jemlenildi: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhamedow saýlandy


Paýtagtymyzda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň gutarnykly jemleri jemlenildi.


Ozal habar berlişi ýaly, üç aýdan gowrak mundan öň badalga berlen hem-de geçen dynç »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar


Ses bermeleriň jemleri Siziň ýokary syýasy abraýyňyzyň, Siziň döwlet Baştutany wezipesinde bitiren işleriňiziň giňden ykrar edilmeginiň, şeýle hem Siziň Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini mundan beýläk-de berkitmäge hem-de raýatlarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatyňyzyň giňden goldanylýandygynyň subutnamasydyr, diýip Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti »»»Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere mynasyp goşant goşmak-biziň umumy maksadymyz


Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndaky 48-nji saýlaw uçastogynda Türkmenistanyň Prezidentinň saýlawlarda ses berip, häzirki döwlet Batutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlar ýüzlenip, şu gün ýurdumyzyň we tutuş ürkmen halkynyň durmuşynda şanly wakanyň bolandygyny belledi.


Ýakynda Ýaşulularyň maslahatynda »»»Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy-Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi


Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy-Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk boldy.


Myhman hem-»»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziaýa-2017-niň baş meýdançasynyň abadanlaşdyrylyşynyň barşy bilen tanyşdy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň geçiriljek desgalarynda hem-de täsin toplumyň beýleki desgalarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Olimpiýa şäherjiginde esasy desgalaryň gurluşygy tamamlandy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär


Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýany kabul etmegi mynasybetli ýurduyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen »»»BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi


Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi.


Bu çözgüt Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki ýokary abraýynyň hem-de onuň älumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly »»»Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynyň wekiliýeti Türkmenistanda iş sapary bilen boldular


Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň Buhara we Horezm welaýatlarynyň uly wekiliýeti iş sapary bilen boldy. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň tabşyrmagy boýunça guralan bu sapar iki goňşy döwletiň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitlilik hem-de uzakmöhletleýinlik ýörelgelerinde ýola goýulýan köptaraply hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmek ugrunda »»»Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


2017-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi, onda täze Kanunlaryň hem-de kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşi hem-»»»Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýanwar aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri seljerildi


Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine 2017-nji ýylyň birinji aýynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen bagly »»»Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi


Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agzalary bilen duşuşyk boldy. Olar 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek üçin paýtagtymyza »»»Türkmenistanyň Prezidenti Energetika Hartiýasynyň Baş sekretaryny kabul etdi


2017-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen duşuşdy.


Döwlet Baştutanymyz we myhman mähirli salamlaşyp, ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmaga hem-de »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ahal welaýatyna iş sapary


2017-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz sebiti durmuş–ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine, döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine, senagat pudagynda we oba hojalygynda alnyp barylýan işlere üns berdi, şeýle hem »»»Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýakyn geljekde pudaklar boýunça esasy çäreleriň meýilnamasyna garaldy


2017-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibiniň meselelerine geçip, Ministrler »»»Döwlet baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň ekerançylary bilen duşuşykda agrar syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitledi


2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy, ekin meýdanlarynyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin görülýän çäreler bilen tanyş boldy. Şeýle hem kärendeçiler we oba hojalygynyň beýleki zähmetkeşleri bilen duşuşdy.»»»Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi


2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Hormatly Prezidentimiz Daşoguz şäherinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Daşoguz welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge bagyşlanylan iş maslahatyny geçirdi.


Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynyň iri täze gurluşyklarynda işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gündogar sebitine iş saparynyň barşynda Amyderýa jülgesiniň senagat we ulag düzüminiň iri gurluşyklarynda işleriň ýagdaýy, durmuş-ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirilişi hem-de Lebap welaýatynyň dolandyryş merkeziniň ösüşi bilen tanyşdy.


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlandy


2017-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň dolandyryş merkeziniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar.


Bu ýerde, Türkmenabat şäheriniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyz Ministrler »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2017-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine degişli möhüm meselelere garaldy we birnäçe resminamalar kabul edildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip,»»»Türkmenistanyň Prezidenti Mary DES-niň zähmetkeşler toparynyň agzalary bilen duşuşdy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Marynyň DES-de işleriň ýagdaýy bilen tanyşmagynyň barşynda zähmetkeşler toparynyň agzalary bilen söhbetdeş bolup, olaryň gyzyklandyrýan sowallaryna jogap berdi.


Hormatly Prezidentimiz energetika senagatynyň kuwwatyny belläp, häzirki wagtda möhüm orun eýeleýän gaýtadan işleýän senagatyň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary başlandy


2017-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady.


Mary şäheriniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzyy resmi adamlar garşyladylar.


Hormatly Prezidentimiz bu ýerde, howa menzilinde Ministrler »»»Türkmenistanyň Prezidenti Harby deňiz güýçleriniň “Gaýratly” gämisiniň topary bilen duşuşdy


Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýaty boýunça iş saparynyň çäklerinde “Hazar” deňiz serhet birikmesine geldi. Bu ýerde serhet birikmesiniň serkerdesiniň hasabatyny kabul edip, Türkmeistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow “Arkadag” atly gämä tarap ugrady.


Türkmenistanyň Prezidenti Awazanyň täze sport toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy


Balkan welaýatynda iş saparynyň ikinji gününiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda täze döwrebap sport toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy.


Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ähli sebitlerini, şol sanda deňiz ýakasyny »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşyny gözden geçirdi


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde gurulýan Halkara deňiz menziline bardy. Döwlet Baştutanymyz deňiz menziliniň desgalarynda işläp ýören hünärmenler we işçiler bilen duşuşdy, işleriň barşy, taslamanyň tehniki aýratynlyklary, port hojalygyna gelip gowşan tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy.


Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlydaky gazhimiýa toplumynyň gurluşyk meýdançasyna bardy


Hormatly Prezidentimiz Gyýanly şäherçesinde tebigy gazy gaýtadan işleýji we polietilen we polipropilen öndüriji gazhimiýa toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. Toplumyň hünärmenleri döwlet Baştutanymyza 2018-nji ýylyň sentýabrynda ulanmaga bermek maksat edinilýän kärhananyň tehnologik häsiýetnamalary hem-de mümkinçilikleri bilen tanyşdyryp, gurnama işleriniň barşy barada »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garabogazdaky karbamid zawodynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy etrabynyň garabogaz şäherinde gurulýan karbamid önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz gurulýan kärhananyň esasy bölümlerini gözden geçirdi, taslamanyň buýrujysynyň we potratçysynyň wekilleri bilen duşuşdy, desganyň maliýeleşdirilişi, enjamlary getirmegiň hem-de »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde iş maslahatyny geçirdi


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň ulag we aragatnaşyk ulgamyna, senagat pudagyna, nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň we Balkan welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi


2017-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň Hökümetiniň 2016-njy ýylda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde duran wezipeler kesgitlenildi hem-de ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredildi.»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň sport merkezlerinde türgenleşik geçdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz egindeşleri bilen bilelikde esasy desgalarynyň gurluşygy tamamlanan paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde ir bilen türgenleşik geçdi, şeýle hem Awtosport merkezinde sport awtoulagyny ýokary tizlikde sürmegiň ussatlygyny görkezdi. 


Döwlet Batutanymyzyň bu gezekki türgenleşikleri hormatly »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyk toplumyna baryp gördi we täze dünýä inen taýçanaga Ruhubelent adyny dakdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýola goýlan asylly däbe görä, Täze ýylyň ilkinji günlerinde atçylyk toplumyna baryp gördi. Türkmen halkynyň häsiýetiniň we zehininiň utgaşmagy bilen döredilen deňsiz-taýsyz ahalteke bedewleri gezdirip ýören wagty hormatly Prezidentimize täze taýçanagyň dünýä inendigi barada şatlykly habary »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler »»»Türkmenistanyň Prezidenti täze ýylyň öňýanyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 29-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň tamamlanýandygyny we 2017-nji ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyrýan Täze ýyl baýramçylyk çärelerine gatnaşdy.


Döwlet Baştutanymyz Söwda-senagat edarasynyň baýramçylyk görnüşinde bezelen kaşaň binasynyň ýanyna geldi. »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl dabaralaryna gatnaşyp, baýramçylyk çäresine gatnaşýan çagalar bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyrylan ajaýyp dabaralaryň şatlygyny paýlaşdy.


Bu ýerde öwşün »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2016-njy ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda şu ýyl »»»TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTLIGINE DALAŞGÄR GURBANGULY MÄLIKGULYÝEWIÇ BERDIMUHAMEDOWYŇ MAKSATNAMASY


Üçünji müňýyllykda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň has-da gülläp ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen ulgamlaýyn işleri durmuşa geçirmegi öz öňümde baş maksat edip goýdum.


Mähriban halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşy ugrunda ähli tagallalary edip, il-ýurt bähbitli beýik »»»Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige bellige alyndy


Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisinde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige Türkmenistanyň häzirki Prezidenti - Gurbanguly Berdimuhamedow bellige alyndy.


Merkezi saýlaw toparynyň başlygy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgäriň şahadatnamasyny gowşurdy.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berildi, »»»Ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi


Şu gün ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi. Ol hemmeleriň söýüp garşylaýan, köp garaşdyran we täsinliklere baý bolan Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini alamatlandyrdy.


Agşam çagynyň asuda asmanynda öwşün atýan “Älem” medeni-dynç alyş merkezi paýtagtymyzyň »»»Taryhy-medeni miras-Watanymyzyň milli baýlygy


Şu gün Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp geçirilýän çäreleriň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde orta asyrlaryň taryhyna we medeniýetine bagyşlanan zallaryň täzelenen we üsti ýetirilen sergisi açyldy.  


Muzeýleriň işini döwrebaplaşdyrmak, olaryň işine »»»Halkymyzyň beýik ruhy ýörelgelerine eýerip


2016-njy ýylyň 21-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky “Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy” seýilgähinde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň we paýtagtymyzyň köpsanly ilatynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça paýtagtymyzyň merkezinde oturdylan S.A.Nyýazowyň ýadygärligine gül goýmak we Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralamak çäresi »»»Türkmenistanda Bangladeş Halk Respublikasynyň ilçisi işläp başlady


2016-njy ýylyň 20-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Bangladeş Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Majibur Rahman Bhuýandan ynanç hatyny kabul etdi.  


Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary,»»»Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Demokratik partiýasy tarapyndan ýokary wezipä hödürlendi


Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ýurdumyzyň Prezidentligine dalaşgär hödürlemäge bagyşlanan maslahaty geçirildi.


Dalaşgär hödürlemek düzgüni Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda guraldy.


Maslahatyň barşynda oňa gatnaşyjylar ýokary döwlet wezipesine hormatly Prezidentimiz »»»Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy


Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan milli senenamanyň esasy seneleriniň biri bolan Bitaraplyk halkara-hukuk derejesine eýe bolmagynyň 21 ýyllygyny giňden belleýär. Şöhratly sene mynasybetli tutuş ýurdumyz boýunça baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandy. Türkmen paýtagty dabaralaryň esasy merkezine öwrüldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly »»»Türkmenistanyň Prezidenti “General Electric” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “General Electric” kompaniýasynyň wise-prezidenti, kompaniýanyň Russiýadaky hem-de GDA ýurtlaryndaky prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Ronald J.Polletti kabul etdi.


Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk »»»Aşgabatda XXI Halkara nebitgaz forumy açyldy


2016-njy ýylyň 7-nji dekabrynda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde “Türkmenistanyň nebiti we gazy-2016” atly XXI Halkara maslahaty we sergisi açyldy. Ony ýurdumyzyň “Türkmennebit” döwlet konserni bilen Söwda-senagat edarasy bilelikde gurady.


Paýtagtymyz nobatdaky gezek »»»Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasaryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Grigoriý Karasini kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň hem-»»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 5-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm ugurlaryna, oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işleriň barşyna hem-de »»»Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda bedewleriň sarpasy belent tutulýar


2016-njy ýylyň 4-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, özüniň agtygy bilen ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy.


Milli Liderimiz müňýyllyklaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň ösüşine ägirt uly goşant goşan türkmen halkynyň özboluşly medeni »»»Türkmenistanda Goňşokara baýramy mynasybetli çäreler geçirildi


Türkmenistanda däp bolşy ýaly her ýylyň dekabr aýynyň ilkinji ýekşenbesinde bellenilýän Goňşokara baýramy mynasybetli çäreler geçirildi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda guralan dabaralara gatnaşyjylar - il sylagly ýaşulular, medeniýet we sungat işgärleri, ýaşlar baýramçylyga gelen myhmanlary şatlykly hem mähirli garşylap, gadymy »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2016-njy ýylyň 2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. 


Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibindäki meselelere geçmezden ozal, bu ýere »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, düzümleriň maddy-»»»Türkmenistan Energetika Hartiýasyna başlyklyga saýlandy


Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda Energetika Hartiýasy boýunça maslahatyň 27-nji mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistan bu iri halkara guramasynyň başlygy diýlip yglan edildi.


Bu ýurdumyzyň halkara derejesinde ýokary abraýynyň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän daşary syýasatyň ählumumy »»»Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň iň ýokary döwlet sylaglarynyň birine mynasyp boldy


Prezident Aşraf Gani Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa biziň halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge goşan ägirt uly şahsy goşandy üçin Owganystanyň iň ýokary sylaglarynyň birine-“GazyMohammadAkbarHan” Döwlet medalyny gowşurdy.


Bu sylag Aziýa halkara demir ýol ulag »»»Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň täze ýoluny açdylar


2016-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Ymamnazar demir ýol bekedinde transmilli polat ýoluň - Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji tapgyryny ulanmaga bermek dabarasy boldy. Gatnawlaryň sebit ulgamynyň “altyn halkasyna” öwrüljek Atamyrat-Ymamnazar - Akina täze ýoluň işe girizilmegini alamatlandyrýan dabaralara »»»Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady


2016-njy ýylyň 27-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady.


Milli Liderimizi Türkmenabat şäheriniň howa menzilinde welaýatyň ýaşululary, duz-çörek bilen garşyladylar. Milli lybasly gyzlar hormatly Prezidentimize ter gül »»»Hasyl baýramy mynasybetli dabaralar


2016-njy ýylyň 27-nji noýabrynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde Hasyl toýuna bagyşlanan dabaralar geçirildi. Asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan bu ajaýyp baýramçylyk Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolmak bilen, ekerançylaryň yhlasly zähmetine, olaryň Watanymyzyň öňünde bitirýän hyzmatlarynyň halkymyz tarapyndan ykrar »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi


2016-njy ýylyň 24-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna degişli derwaýys meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Mejlise ýurdumyzyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, »»»Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň Döwlet býujetini kabul etdi


2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky on ýedinji maslahaty geçdi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip düzülen birnäçe kanunlar hem-de kadalaşdyryjy-»»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň barşynda welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleri özlerine ynanylan »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli derwaýys meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir möhüm resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, »»»Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky duşuşygy geçirilýär


2016-njy ýylyň 17-nji noýabrynda türkmen paýtagtynda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi işini dowam etdi. Bu mejlis Hazar sebitiniň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň täze kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň taslamalaryny ylalaşmak maksady bilen geçirildi.


Ozal habar berlişi ýaly, Daşary »»»Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň bürünç medallary


Şu günler Russiýanyň Medyn şäherinde köptaraplaýyn söweş boýunça dünýä çempionaty dowam edýär, oňa Germaniýadan, Fransiýadan, Finlýandiýadan, Hytaýdan, Ysraýyldan, Eýrandan – jemi 35 ýurtdan türgenleriň 300-e golaýy gatnaşýar. Ýaryşlaryň birinji gününde diňe göreş emellerini peýdalanmak bilen bäsleşilýän görnüş »»»Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi we IIM-niň täze desgalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi hem-de Içeri işler ministrliginiň täze hojalyk desgalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy.


Irden hormatly Prezidentimiziň dikuçary »»»Aşgabatda Palestina Döwletiniň Ilçihanasy açyldy


2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda paýtagtymyzda Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň resmi açylyşy boldy. Dabara iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


Dabaraly çärede bellenilişi ýaly, şu waka hem-de ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça gol »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň we Palestina Döwletiniň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi


2016-njy ýylyň 14-nji noýabrynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn agşam Aşgabada ilkinji resmi sapary bilen gelen Palestina Döwletiniň Prezidenti Mahmud Abbasyň arasynda gepleşikler geçirildi.


Irden belent mertebeli myhmanyň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat nyzamynyň,»»»Palestina Döwletiniň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary başlandy


Şu gün, 14-nji noýabrda Aşgabatda ýokary derejede türkmen-palestin gepleşikleri geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin düýn agşam Palestina Döwletiniň Prezidenti Mahmud Abbas türkmen paýtagtyna geldi.


Bu sapar iri halkara guramalarynyň hem-de abraýly düzümleriň çäklerinde ikitaraplaýyn we »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda kabul edilen döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly möhüm meselelere, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň gün tertibini »»»Türkmenistanyň Prezidenti ulag syýasaty boýunça maslahat geçirdi


2016-njy ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahata taýýarlyk görmek meseleleri hem-de transmilli polat ýolunyň - “Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň” birinji tapgyrynyň dabaraly açylyşyna taýýarlyk görmek meseleleri »»»Awazada VIII Halkara maýa goýum maslahaty açyldy


2016-njy ýylyň 9-njy noýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde VIII Halkara maýa goýum forumy öz işine başlady. Oňa ýurdumyzyň döwlet we hususy düzümlerine, şeýle hem dünýäniň 20-ä golaý ýurdunyň abraýly maliýe guramalaryna we kompaniýalaryna degişli wekiller gatnaşýarlar.


Kuala-Lumpurda ýokary derejede gepleşikler geçirildi


2016-njy ýylyň 8-nji noýabrynda Malaýziýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Malaýziýanyň Premýer-ministri Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razakyň arasynda gepleşikler geçirildi.


Ozal habar berlişi ýaly, düýn döwlet Baştutanymyz resmi sapar bilen Malaýziýa geldi,»»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Malaýziýa resmi sapary başlandy


2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Malaýziýa ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.


Birnäçe sagatdan soň hormatly Prezidentimiziň uçary Kuala-Lumpuryň Halkara howa menziline gondy. Şanly »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi


2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi hem-de ozal kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi we ýurdumyzyň durmuşyna degişli »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagt boýunça iş saparynyň çäklerinde Olimpiýa şäherjiginde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Bu ýerde ýene-de bir ýyldanam az wagtdan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň  Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda gepleşikler geçirildi


2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherine ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.


Bu sapar we onuň çäklerinde ýokary derejede geçirilen türkmen-russiýa duşuşygy »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň  Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda gepleşikler geçirildi


»»»


Türkmen  manadynyň 23 ýyllygy mynasybetli maslahatlar


2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli pul birliginiň-manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 23 ýyllygyna gabatlanyp, ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň, maliýe-ykdysady ulgamyň düzümleriniň, Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 31-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, oba hojalyk işleriniň barşyna, milli we sebit »»»Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk


2016-njy ýylyň 31-nji oktýabrynda Mejlisde Zenanlaryň bütinhytaý federasiýasynyň başlygynyň orunbasary hanym Suý Ýuýyň baştutanlygynda Aşgabada gelen Hytaý Halk Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.


Myhmanlar göwnaçyk kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, türkmen parlamentarilerini giňden bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň »»»Hormatly Prezidenimiz Gurbanguly Berdimuhamedow atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy


2016-njy ýylyň 28-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi, olara milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda ahalteke bedewleri halkara söýgüsine mynasyp bolup, asyrlaryň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda türkmen halky baş milli baýramyny – eziz Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününi belleýär. Şu ýyl ýurdumyzyň Garaşsyzlygyna 25 ýyl dolýar.


Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde ýaýbaňlandyrylan ählihalk dabaralary ruhubelentlik hem-de agzybirlik ýagdaýynda geçirilýär. Ajaýyp »»»Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk güni mynasybetli guralan  baýramçylyk konsertine gatnaşdy


2016-njy ýylyň 26-njy oktýabrynda paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan döwlet konserti geçirildi. Sungat ussatlarynyň guran bu baýramçylyk konsertine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.  Garaşsyzlyk güni özygtýarly ösüşiň çärýek asyry döwründe ýurdumyzyň geçen şöhratly ýoluny äşgär edýän beýik baýramçylykdyr.»»»Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk  binasyna gül goýmak  dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda tutuş ýurdumyz uly joşgun bilen özüniň baş milli baýramyny-Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyny giňden we dabaraly belleýär. 


Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň täze taryhynda ägirt uly işleriň döredijilik kuwwatyny »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi


2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy.»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 20-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzy gurmagyň 14-nji tapgyrynyň çäklerinde bina edilen täze ýaşaýyş toplumynyň açylmagy mynasybetli dabaralar geçirildi.


Täze jaýlaryň açylyş dabarasy Aşgabadyň günorta-günbatar böleginde, Bitarap Türkmenistan we Garaşsyzlyk »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 19-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Ruhabat etrabynda Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumynyň III tapgyrynyň, şeýle hem Garagum derýanyň üstünden geçýän täze köpriniň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň öňýanynda »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze desgalaryň birnäçesiniň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 18-nji oktýabr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň energiýa üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak taslamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde gurlan energetika desgalarynyň toplumynyň hem-de ýurdumyz bilen köpden bäri hyzmatdaşlyk edýän dünýäde meşhur “General Electric” amerikan kompaniýasynyň okuw merkezli edara binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on altynjy maslahaty geçirildi, oňa degişli ministrlikleriň we edaralaryň, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda deputatlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlary bilen baglylykda işlenip »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Aziada-2017-ä taýýarlyk görmek meseleleri boýunça maslahat geçirdi


2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň käbiri, degişli Ýerine ýetiriji komitetiň hem-de Sport baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze Bereketli zaman obasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda gurlan täze Bereketli zaman şäherçesiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Täze oba "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy


2016-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy boldy.


Döwlet Baştutanymyz Tatarystanyň ýolbaşçysyny mähirli mübärekläp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin bag ekmek çäresine gatnaşdy


2016-njy ýylyň 8-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda giň möçberli bag ekmek möwsüminiň nobatdaky tapgyryna badalga berildi.


Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ministrliklerine, pudak »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalar kabul edildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy


2016-njy ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlaryň ýatlama güni - Hatyra güni bellenilýär. Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň parahatçylygyň, abadançylygyň hem-de asudalygyň bähbidine şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine hem-de öňümizdäki möhüm çärelere taýýarlyk görlüşine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi.


Türkmenistanyň Prezidenti göçme iş maslahatyny geçirdi


Iş sapary bilen Lebap welaýatynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem Lebap welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda göçme iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine döwlet durmuşynyň ileri »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary


2016-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ýerlerde sebiti durmuş we senagat taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, birnäçe iri desgalarda, şol sanda Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýolunda alnyp barylýan gurluşyk »»»Türkmenistanda Awstraliýanyň ilçisi işläp başlady


2016-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Awstraliýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Piter Martin Teşden ynanç hatyny kabul etdi.


Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan diplomaty »»»Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady


2016-njy ýlyň 28-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady.


Aşgabadyň halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. 


Az wagtdan soň, hormatly Prezidentimiz uçary Türkmenabat »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze gurulýan desgalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 28-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň barşynda döwlet Baştutanymyz şäheriň zeýkeş-aragatnaşyk ulgamyny ösdürmegiň barşyna baha berip, bina edilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.
Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň energiýa ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de ýurdumyzyň baş şäheriniň energiýa üpjünçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berdi.
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 26-njy sentýabr hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


Iş maslahatynyň gün »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Milli Liderimiz gün tertibini yglan edip, »»»Türkmenistanda Täze Zelandiýanyň ilçisi işe başlady


2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Täze Zelandiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ian Hillden ynanç hatyny kabul etdi.


Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy doly ygtyýarly »»»Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 21-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň ösüş bankynyň prezidenti Takehiko Nakaony kabul etdi.


Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, türkmen Liderini ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň ýakynlaşyp gelýän 25 ýyllyk şöhratly senesi bilen gutlap, »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 19-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdy. Iş maslahatynyň gün tertibine welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmek, ýurdumyzyň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri Halkara howa menzilini işe girizmek dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de daşary ýurtlardan gelen köpsanly hormatly myhmanlaryň gatnaşmagynda ýurdumyzyň esasy howa derwezesiniň - türkmen paýtagtynyň täze Halkara howa menziliniň açylmagy mynasybetli uly dabara boldy.


Bu waka Türkmenistany »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Aşgabat” stadionyndaky dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda köpugurly “Aşgabat” stadionynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna çenli bir ýyl galmagy, şeýle hem paýtagtymyzdaky Halkara howa menziliniň ulanmaga tabşyrylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşdy.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2016-njy ýylyň 15-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda 14-nji sentýabrda geçirilen Ýaşulular maslahatynyň netijeleri jemlendi, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. »»»Milli Liderimiz Ýaşulularyň maslahatyny geçirdi, onda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşi kabul edildi


2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde döwletimiziň we jemgyýetimiziň taryhyna täze sahypany ýazan Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty geçirildi. Eziz Watanymyzyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçirilen umumymilli maslahatyň gün tertibine geçen döwrüň içinde gazanylan netijeleri jemlemek, »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurbanlyk sadakasyny berdi


2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda dünýäniň ähli musulmanlarynyň mukaddes baýramy bolan Gurban baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurbanlyk sadakasyny berdi.


Bu baýramçylyk adamlary ruhy taýdan päkize, sabyr-takatly, kiçigöwünli, geçirimli, sahy bolmaga çagyrýan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow : Türkmenistanyň Bitaraplygy dünýäde deňi-taýy bolmadyk özboluşly ýagdaýdyr


Türkmenistanyň Bitaraplygy dünýäde deňi-taýy bolmadyk özboluşly ýagdaýdyr diýip Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilýän Ýaşulularyň maslahatynda eden çykyşynda belledi.


«Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky» Konstitusion kanunda: «Türkmenistanyň garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna - türkmen halkynyň öz »»»Aşgabatda Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynyň mejlisi açyldy


Aşgabatda, Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynyň mejlisi öz işine başlady.


Umumymilli forumyň gün tertibine Garaşsyzlygyň 25 ýylynyň dowamynda gazanylanlaryň jemlerini jemlemek, ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça ilkinji nobatdaky wezipeleri »»»Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


2016-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda paýtagtymyzda Mejlisiň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky on bäşinji maslahaty geçirildi. Onuň gün tertibine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan kanunçylyk hukuk özgertmeleriniň çäklerinde işlenip taýýarlanan kanun taslamalarynyň we kanunçylyk namalarynyň birnäçesi girizildi.


Milli medeniýetiň ösmegine goşant üçin ýokary döwlet sylaglary


2016-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda agşamara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini hem-de edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, ýaş ýerine ýetirijileriň we zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyna gatnaşdy. »»»Türkmenistanyň Prezidenti Hazaryň kenarynda täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy we Garaşsyzlygyň ýaşytdaş nesline ak pata berdi


2016-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň çäginde gurlup ulanmaga berlen döwrebap awtoduralganyň we Hazaryň kenaryndaky deňiz şypahana künjeginiň çäginde gurlan bäşýyldyzly “Gämi” myhmanhanasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem toý-»»»Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady


2016-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady.


Milli Liderimizi Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzilinde resmi adamlar garşyladylar. 

»»»


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy ýylyň 8-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň sekiz aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň netijelerine garaldy we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Prezident maksatnamasyny we beýleki döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça möhüm meseleler »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň 8 aýynda alyp baran işleriniň jemlerine garaldy hem-de »»»Türkmenistanyň Prezidenti Lýuksemburgyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 6-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lýuksemburgyň Beýik Gersoglygynyň daşary we ýewropa işleri ministri Žan Asselborny kabul etdi.


Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, Lýuksemburgyň  Beýik gersogy Anriniň döwlet Baştutanymyza aýdan mähirli sözlerini »»»Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


2016-njy ýylyň 6-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň başlygy A.Nurberdiýewa Moldowa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Bolboçandan ynanç hatyny kabul etdi.


Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy diplomaty ýokary »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, şeýle hem Mejlisiň Başlygy we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň goranmak ministri gatnaşdy. Gün tertibine sebitdäki işleriň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň ilkinji Prezidenti bilen hoşlaşmak çäresine gatnaşdy


Samarkand, 2016-njy ýylyň 3-nji sentýabry. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Yslam Karimowyň aradan çykmagy zerarly matam çärelerine gatnaşdy.


Özbek Lideri 2-nji sentýabrda 79 ýaşynyň içinde beýnisine gan inmegi zerarly aradan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly möhüm meselelere garaldy.


Hormatly Prezidentimiz  mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda ýurdumyzda umumymilli derejede bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça döredilýän täze ýokary okuw mekdebiniň-Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň açylyş dabarasy boldy.


Türkmenistanyň Prezidenti Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji sertýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygyndan, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryndan Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi.


Bu ýere ýygnananlar döwlet »»»Türkmenistanyň Prezidenti Ýapon-türkmen dostlugynyň Parlament ligasynyň başlygyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Ýapon-türkmen dostlugynyň Parlament ligasynyň başlygy Toşiaki Endony kabul etdi.


Jenap Toşiaki Endo wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Ýaponiýanyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň ulag, deňizçilik we aragatnaşyk ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň ulag, deňizçilik we aragatnaşyk ministri Ahmet Arslany kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Türkiýe Respublikasynyň
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň daşary işler ministriniň orunbasaryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 31-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary jenap Motome Takisawany kabul etdi.


Myhman ýüzbe-ýüz duşuşyk üçin döredilen mümkinçilige çuňňur hoşallyk bildirip, Ýaponiýanyň Imperatory Akihitonyň we premýer-ministri Sinzo Abeniň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň GFR-e sapary tamamlandy


2016-njy ýylyň 30-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlandy. Bu saparyň jemleri taraplaryň netijeli döwletara gatnaşyklarynyň, olaryň türkmen-german hyzmatdaşlygynyň ägirt uly kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga çalyşýandyklarynyň, däp bolan hyzmatdaşlyga täze itergi bermäge taýýardyklarynyň aýdyň »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary


Aşgabat-Berlin, 2016-njy ýylyň 29-njy awgusty güni ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Döwlet Baştutanymyzy Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.


Birnäçe ikitaraplaýyn möhüm duşuşyklary öz »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Cargolux” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


Berlin, 2016-njy ýylyň 29-njy awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde “Cargolux” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti we maliýe direktory Maksim Ştrausy kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk »»»Türkmenistanyň Prezidenti “SAP” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


Berlin, 2016-njy ýylyň 29-njy awgustynda Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “SAP” kompaniýasynyň Merkezi we Gündogar Ýewropa ýurtlary boýunça prezidenti jenap Ştefan Hohbaueri kabul etdi.


Ýewropanyň iri kompaniýasynyň ýolbaşçysy wagt tapyp kabul »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Deutsche Bank AG”-nyň wekillerini kabul etdi


Berlin, 2016-njy ýylyň 29-njy awgustynda Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Deutsche Bank AG”-nyň dolandyryjylar geňeşiniň agzasy, maliýe meseleleri boýunça müdiri jenap Markus Şenki, “Deutsche Bank AG”-nyň Merkezi we Gündogar Ýewropa ýurtlary boýunça ýerine »»»Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýanyň Federal ykdysadyýet we energetika ministrliginiň wekilini kabul etdi


Berlin, 2016-njy ýylyň 29-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasyna bolan iş saparynyň çäklerinde Germaniýanyň Federal ykdysadyýet we energetika ministrliginiň döwlet parlament sekretary jenap Uwe Bekmaýeri kabul etdi.


Jenap Uwe Bekmaýer wagt tapyp kabul »»»Köptaraply türkmen-german hyzmatdaşlygy täze ösüşe eýe bolýar


2016-njy ýylyň 29-njy awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary başlanýar.


Şu gezekki saparyň maksatnamasyna möhüm duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň birnäçesi, şol sanda GFR-iň Federal kansleri Angela Merkel bilen duşuşygy hem öz »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi  


2016-njy ýylyň 26-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň 7 aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi.»»»Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Roseli bin Abduly kabul etdi.


Diplomat mähirli kabul edilendigi hem-de myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza ynanç »»»Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Fransua Delausy kabul etdi.


Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşuryp, milli Liderimize Fransiýanyň Prezidenti Fransua Ollandyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti UNISEF-iň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) ýurdumyzdaky wekilhanasynyň täze bellenilen baştutany hanym Şahin Niloferi kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.


Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin »»»Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýao Sinhuany kabul etdi.


Ilçi duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hojallyk bildirip, däbe öwrülen dostlukly hytaý-»»»Türkmenistanda Şri Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady


2016-njy ýylyň 24-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Şri Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ý.K.A.Rohanajthadan ynanç hatyny kabul etdi.


Döwlet »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 23-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barylýan işleriň netijelerine garaldy.
Türkmenistanda Indoneziýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady


2016-njy ýylyň 23-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Indoneziýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Oktawino Alimudinden ynanç hatyny kabul etdi.


Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy myhmany »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 22-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, welaýatlaryň häkimleri hem-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


Maslahatyň çäklerinde welaýatlarda »»»Türkmenistanda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň çykyp giden agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi


2016-njy ýylyň 21-nji awgustynda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň çykyp giden agzalarynyň ýerine saýlawlar geçirildi.


Şu gün Türkmenistanyň ähli saýlaw uçastoklarynda ruhubelent, galkynyşly we dabaraly ýagdaý ýaýbaňlandy. Saýlaw uçastoklary »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 19-njy awgustynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyny boýunça iş saparyny amala aşyrdy.


Milli Liderimiz dikuçardan welaýatyň ekin meýdanlaryny synlady, şeýle hem Ahal welaýatynyň häkimi E.Orazgeldiýewiň haýyşy boýunça Oba milli »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 18-nji awgustynda Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün şanly baýramçylyga - eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek boýunça Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan işleriň barşy bilen tanyşdy.


Döwlet Baştutanymyz dikuçarda uçuşyň, »»»Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň gallaçylaryna ak pata berdi


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda güýzlük bugdaý ekişine başlanýandygyny mälim edip, edermen gallaçylara ak patasyny ýollady.


Döwlet Baştutanymyz bu möhüm oba hojalyk çäresiniň başlanylmagy mynasybetli ýurdumyzyň obasenagat işgärlerine iberen ak patasynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň ähli »»»Türkmenistan dünýä metbugatynyň sahypalarynda


Birleşen Arap Emirliklerinde çapdan çykan ýörite neşir Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanyldy.


Türkmenistanyň Ilçihanasynyň işjeň goldaw bermeginde taýýarlanylan žurnalyň sahypalarynda iňlis we arap dillerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän daşary syýasat ugry, döwlet Baştutanymyzyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti deňiz dynç alyş zolagyny gurmagyň barşy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 6-njy awgustynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün adaty endigine görä, irki maşklardan soň, welosipedli gezelenç etdi hem-de Hazaryň kenarýaka zolagynda deňizde aýlandy. Onuň dowamynda deňiz şypahanasyny abadanlaşdyrmagyň barşy bilen »»»Türkmenistanyň Prezidenti Milli syýahatçylyk zolagynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 5 awgustynda zähmet dynç alşynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň şypahana düzüminiň üstüni ýetiren täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Şol desgalaryň hatarynda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kompaniýalary tarapyndan gurlan “Ak Ýelken” »»»Iýul-2016 milli: Liderimiziň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen


Türkmenistanyň dünýä açyklygyny, ähli döwletler bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we syýahatçylyk gatnaşyklaryny giňeltmäge taýýarlygyny geçen aýyň wakalarynyň senenamasy aýdyň görkezdi. Bu aýda köpsanly ikitaraplaýyn duşuşyklar, işewür gepleşikler we işewürler maslahatlary, giň gerimli medeni çäreler bolup, olary ýurdumyzyň ministrlikleri »»»Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty—halkyň abadançylygynyň ygtybarly binýady


Ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmagy meýilleşdirmek hem-de ulgamlaýyn esasda üstünlik bilen ýyl-ýyldan yzygiderli ýokarlandyrmagy diňe ykdysady taýdan kuwwatly döwlet amala aşyrýar. Türkmenistan häzirki wagtda şeýle kuwwata eýedigini aýdyň görkezmek bilen, geljekde hem ilatyň girdejisini durnukly ýagdaýda artdyrmagy göz öňünde tutýar.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli gezelenç etdi


2016-njy ýylyň 28-nji iýulynda Zähmet dynç alşynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Köpetdagyň eteginde welosipedli gezelenç etdi.


Döwlet Baştutanymyzyň adamyň, halkymyzyň saglygyny berkitmegiň iň gowy serişdesi hökmünde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga garaýşy amala »»»Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy


2016-njy ýylyň 27-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Ahalteke atçylyk toplumyna geldi.


Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistanda türkmen halkynyň milli buýsanjy ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmak boýunça köptaraplaýyn işler ýaýbaňlandyryldy.»»»Türkmenistanyň Prezidenti “Berkarar” atly söwda-dynç alyş merkezine baryp gördi


2016-njy ýylyň 26-njy iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen “Berkarar” atly söwda-dynç alyş merkezine baryp gördi we bu ýerde aşgabatlylaryň hem-de paýtagtymyzyň myhmanlarynyň, şol sanda körpeleriň boş wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin döredilen şertler we mümkinçilikler bilen tanyşdy.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwletli zaman täze şäherçäniň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 24-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Mary etrabynyň “Jemgyýet” geňeşliginiň çäklerinde gurlan Döwletli zaman şäherçesiniň açylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşdy.


Bu şanly waka "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi


2016-njy ýylyň 23-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen bagly meseleleriň ençemesine garaldy.


Döwlet Baştutanymyz mejlisi »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary


2016-njy ýylyň 23-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady.


Biraz wagtdan soň, milli Liderimiziň uçary Mary şäheriniň howa menziline gelip gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň »»»Demokratik ýörelgeleriň ýolunda


2016-njy ýylyň 21-nji awgustynda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň hem-de Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň çykyp giden agzalarynyň ornuna geçiriljek saýlawlara dalaşgärleri hödürlemek çäresi tamamlandy. Häzirki wagtda dalaşgärleri bellige almak hem-de olaryň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam etdirilýär.


Türkmenistanda wekilçilikli lukmançylyk maslahatlary öz işini tamamlady


2016-njy ýylyň 22-nji iýulynda türkmen paýtagtynda“Saglyk – 2016” atly Halkara sergisi we ylmy maslahaty hem-de “Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitinde gyzzyrma keseliniň gaýtadan ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýokary derejede geňeşmek” atly halkara maslahaty öz işini tamamlady. Bu çäreler ýurdumyzda giňden »»»Aşgabatda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nobatdan daşary II gurultaýy geçirildi


2016-njy ýylyň 22-nji iýulynda Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nobatdan daşary 2-nji gurultaýy geçirildi, oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinden alty ýüzden gowrak wekil gatnaşdy. Şeýle hem onuň işine jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri,»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş ulgamynyň täze binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 21-nji iýulynda ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly ýagdaýda bellenildi hem-de bu senä gabatlanyp, saglygy goraýyş ulgamynyň iri binalary ulanmaga berildi. Täze edaralaryň açylyş dabaralaryna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşyp, onuň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda ýurdumyzyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Kotam Enterpraýzis LTD” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 21-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň belli “Kotam Enterpraýzis LTD” kompaniýasynyň wise-prezidenti hanym Seda Gengörüni kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna we täze desgalaryň açylyşyna hormatly myhman hökmünde gatnaşýar.
Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 


2016-njy ýylyň 21-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ähmet Çalygy kabul etdi.


Duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, myhman döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzda giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty »»»Türkmenistanyň Prezidenti Pekiniň hytaý lukmançylyk uniwersitetiniň rektoryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 21-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pekiniň hytaý lukmançylyk uniwersitetiniň rektory jenap Sýuý Anluny kabul etdi.


Myhman döwlet Baştutanymyz bilen mähirli salamlaşyp, wagt tapyp kabul edendigi we Aşgabada gelip görmäge hem-de Saglygy goraýyş »»»Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutanyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 20-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutany hanym Natalýa Drozdy kabul etdi.


Ilçi ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde Türkmenistan bilen Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky oňyn gatnaşyklary ösdürmegiň geljegini ara »»»Aşgabatda “Saglyk - 2016” atly Halkara sergisi we ylmy maslahat öz işine başlady


2016-njy ýylyň 20-nji iýunynda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzda giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirilýän Saglyk - 2016” atly Halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Her ýyl geçirilýän bu forum iň iri we »»»Türkmenistanyň Prezidenti GFR-iň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Margret Mariýa Ýubberi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Galla baýramy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 17-nji iýulynda ýurdumyzda ählihalk dabarasy bolan we türkmen gallaçyarynyň zähmetsöýerligini, mähriban topragymyzyň sahawatyny alamatlandyrýan Galla baýramy giňden bellenildi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek we Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň dabaralandyrylýan ýylynda ýurdumyzyň gallaçylary Watan harmanyna 1 »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden


2016-njy ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň alty aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň jemlerine garaldy, milli maksatnamalaryň amala aşyrylyşyna baha »»»Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýanyň federal maliýe ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 14-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfederasiýasynyň federal maliýe ministri jenap Ulrih Maureri kabul etdi.


Myhman türkmen topragynda mähirli garşylandygy üçin hoşallyk bildirip, ýüzbe-ýüz duşuşykda maliýe-bank ulgamynda döwletara hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini »»»Türkmenistan dünýä metbugatynyň sahypalarynda


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli we netijeli daşary hem-de içeri syýasaty, ýetip gelýän şanly senäniň – döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda aýratyn ähmiýete eýe bolýan häzirki Türkmenistanyň gazanýan haýran galdyryjy üstünlikleri ýylsaýyn dünýä jemgyýetçiligi hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan uly gyzyklanma »»»Türkmenistanda Rim Papasynyň Doly ygtyýarly wekili işe başlady


2016-njy ýylyň 13-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Rim Papasynyň Türkmenistandaky Doly ygtyýarly wekili, Watikanyň nunsiýasynyň Apostoly jenap Paul Fitspatrik Rasselden ynanyç hatyny kabul etdi.


Milli parlamentiň ýolbaşçysy ony »»»Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda iri logistika merkezini gurmagyň barşy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Aşgabadyň täze Halkara howa menzilinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Milli Liderimiz paýtagtymyzyň howa menzilinde bina edilýän ýük terminalynyň gurluşygy hem-de onyň bunýadynda logistika merkezini gurmagyň barşy bilen »»»Mirasa sarpa goýmak – milli Liderimiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugry


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýip yglan eden şu ýyly täze döwrüň nukdaý nazaryndan halkymyzyň medeni we taryhy gymmatlyklaryna täzeçe baha bermek mümkinçiligini döretdi. Milli Liderimiziň Ýylyň esasynda goýan umumadamzat maksatlary we watançylyk pikiri jemgyýetçilik durmuşynda döwrebap meýillere »»»Gallaçylarymyzyň ajaýyp zähmet üstünligi


Ýurdumyzyň edermen gallaçylary ýetip gelýän Galla baýramyny aýratyn joşgun bilen garşylaýarlar. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilen şu ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna olar ajaýyp zähmet üstünligini gazanyp, eziz Watanymyzyň bereketli harmanyna guşgursak dänäniň 1 million 600 müň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Amyderýa jülgesinde täze obanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 8-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Garabekewül etrabynyň Zelili adyndaky geňeşliginde Berkarar zaman şäher görnüşli täze döwrebap obasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalary »»»Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň “CNPC” nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 8-nji iýulynda Lebap welaýatyna iş saparynyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Hytaýyň “CNPC” milli nebitgaz korporasiýasynyň Direktorlar geňeşiniň başlygy jenap Wan Ilini, “Petro China Company Limited” kompaniýasynyň wise-prezidenti we “CNPC”-niň baş direktory jenap Lýuý Gunsuny hem-»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynda möhüm desgalaryň düýbüniň tutulyşyna we açylyş dabaralaryna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 7-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gündogar welaýatyna başlanan iş saparynyň barşynda saglygy goraýyş işgärleri üçin niýetlenen täze döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak, birnäçe möhüm durmuş-ykdysady desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.»»»Türkmenistanda Oraza baýramy bellenildi


2016-njy ýylyň 6-njy iýulynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen iş güni däl diýlip yglan edilen şu gün ýurdumyzda Oraza baýramy giňden bellenildi. Ir säher bilen ýurdumyzyň ähli metjitlerinde mukaddes Oraza aýynyň tamamlanmagynyň hatyrasyna namaz okaldy. Obalarda we şäherlerde bu milli »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow IIM-niň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Kriminalistik barlaglar merkeziniň hem-de Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak müdirliginiň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2016-njy ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik


2016-njy ýylyň 4-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.


Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, strategik häsiýete eýe bolan we ýyl-ýyldan täze mazmun »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş metjidinde agzaçar sadakasyny berdi


2016-njy ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gadyr gijesiniň gelmegi mynasybetli ýurdumyzyň Gypjakda ýerleşen Baş metjidinde agzaçar sadakasyny berdi.


Bu çäräniň sahawatly Gadyr gijesiniň öňüsyrasynda geçirilýändiginiň çuňňur manysy bardyr. Şol gije Gudraty güýçli Allatagala ruhy »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, mukaddes Oraza baýramynyň »»»Hormatly Prezidentimiz saglygy goraýyş ulgamyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy


2016-njy ýylyň 30-njy iýunynda gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähriban kyblasynyň hal-ýagdaýyny soramak maksady bilen, paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň halkara lukmançylyk merkezleriniň müdiriýetiniň Halkara kardiologiýa merkezine geldi.


Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy »»»Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýanyň “Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýanyň belli “Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysy jenap Žil Remini kabil etdi.


Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady we milli Liderimize »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 27-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoşekilli göni aragatnaşyk arkaly ähli watandaşlarymyzy, aýratyn-da, medeniýet işgärlerini we sungat ussatlaryny ýurdumyzda giňden hem-de dabaraly bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň güni bilen gutlady.


Döwlet »»»Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi


2016-njy ýylyň 25-nji iýunynda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Ol Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň çykyp giden agzalarynyň ýerine saýlawlara taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanyldy. Mejlise Merkezi saýlaw toparynyň agzalary, Merkezi saýlaw »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk guramasynyň Sammitine gatnaşdy


2016-njy ýylyň 24-nji iýunynda Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Bu mejlis ŞHG-niň döredilmeginiň 15 ýyllygynda geçirilýär.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iş sapary


2016-njy ýylyň 23-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin iş sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.


1 million tonna ak bugdaý taýýar!


Türkmenistanyň gallaçylary täze zähmet ýeňşine tarap ynamly gadam urýarlar ýurdumyzyň galla kabul ediş bölümleri bugdaýyň 1 million tonnasyny kabul etdi. Bu üstünlik ekerançylaryň 2016-njy ýylyň galla oragynyň esasy wezipesiniň-ösdürilip ýetişdirilen galla hasylyny ýitgisiz ýygnap, eziz Watanymyzyň harmanlaryna saýlama »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, »»»Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň ýubileý mejlisine gatnaşar


Şu gün 23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen ugraýar. Milli Liderimiz şol ýerde özbek Lideri Yslam Karimowyň çakylygy boýunça Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň geňeşiniň Daşkentde geçiriljek 15-nji ýubileý mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşar.


Türkmenistanyň Prezidenti Prokuratura edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi


2016-njy ýylyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýetip gelýän Prokuratura işgärleriniň güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi.


Baş prokuror A.Hallyýew ýurdumyzyň prokuratura edaralarynyň döredilmeginiň 24 ýyllygy mynasybetli milli »»»Türkmenistanlylaryň jebisligi-döwletiň sütini


Golaýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz şäheriniň golaýynda 2 müň 500 adama niýetlenen täze obanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň dolandyryş –çäk kartasynda peýda bolan täze oba Bagtyýar zaman diýlip atlandyryldy. Munuň özi tötänden däldir, çünki bu ýerde kaşaň jaýlar guruldy, ýaşamak »»»Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


2016-njy ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky 14-nji maslahaty geçirildi, oňa degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda deputatlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryna »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze döwrebap obanyň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 17-nji iýunynda Daşoguz welaýatyna iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow S.A.Nyýazow adyndaky etrapda gurlan Bagtyýar zaman täze obasynyň açylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşdy.
Ýokary amatlygy bolan täze nusgalyk obalaryň gurulmagy türkmen topragynyň ähli künjegini gurşap »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy


2016-njy 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna amala aşyrýan iş saparynyň çäklerinde demirgazyk sebitiň merkezinde täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy, şeýle hem Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, onda welaýaty mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeler kesgitlenildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Daşoguz welaýatyna iş sapary


2016-njy ýylyň 15-nji iýunynyň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş sapary bilen ugrady.


Daşoguz şäheriniň howa menzilinde uçaryň ýanynda döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň »»»Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Çagalar gaznasynyň wekilhanasynyň baştutanyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 15-nji iýunynda Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda işini tamamlaýan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Oýuunsaýhan Dendewnorowy kabul etdi.


Iri halkara guramasynyň wekili duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk »»»Oňyn özgertmeler- milli Liderimiziň täzeçillik syýasatynyň möhüm ugry


Türkmenistanyň iň döwrebap ulag-üstaşyr logistiki düzümini hem-de aragatnaşyk we telekommunikasiýalar ulgamyny çalt kemala getirmek babatda Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikletmek boýunça soňky ýyllarda ädýän ädimleri diňe bir milli ykdysadyýetimiziň ösüşine däl, eýsem, sebit we hatda bütindünýä ösüşine kuwwatly itergi berdi. »»»Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlanyldy


Bu hoş habar ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinden gelip gowuşdy, şol ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýär. Şeýlelikde, Türkmenistan eýýäm bäşinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlanylýar. Munuň özi ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda »»»Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň daşary aragatnaşyklar ministri Sun Taony kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini ara »»»Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça orunbasary U Hunbony kabul etdi.


Ýokary wezipeli myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi   


2016-njy ýylyň 13-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda galla oragynyň barşy bilen baglanyşykly meselelere, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeleriň ýagdaýyna »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 10-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministri Sergeý Şoýguny kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň we Russiýa Federasiýasynyň »»»Ýurdumyzyň telekeçiligini ösdürmekde täze tapgyr badalga aldy


2016-njy ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde “Arkadagyň ak ýoly bilen” atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde guralan maslahat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda milli ykdysadyýediýetimiziň hususy ulgamynyň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň işewürleriň wekilleri bilen duşuşdy


2016-njy ýylyň 8-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Işewürlik merkezine bardy. Döwlet Baştutanymyz şu ýerde bu jemgyýetçilik guramasynyň agzalary bilen duşuşdy.


Döwlet Baştutanymyzyň hususy telekeçiligiň agzalary bilen duşuşygy adaty ýagdaýa öwrüldi.»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky täze gurluşyklardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy


2016-nji ýylyň 7-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyza iş sapyryny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynyň birnäçesindäki işleriň ýagdaýy hem-de şäherimizi mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan çäreleriň barşy bilen tanyşdy.


Mälim bolşy »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 6-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri bilen göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň barşynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, ýurdumyzyň sebitlerini we paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine garaldy.


Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň ýol we şäher gurluşygy ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň ýol we şäher gurluşygy ministri Abbas Ahmad Ahundini kabul etdi.


Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň »»»Owganystanda täze saglyk edarasynyň açylmagy Türkmenistanyň nobatdaky ynsanperwerlik kömegidir


Tutuş musulman ymmaty üçin mukaddes bolan Oraza aýynyň öňüsyrasynda, geçen ýekşenbe güni Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça bina edilen çaga dogrulýan öýüň açylyş dabarasy boldy.


Milli Liderimiziň Ministrler Kabinetiniň 3-»»»Halkara sergisinde Türkmenistanyň dokma pudagynyň gazananlary görkezildi


2016-njy ýylyň 4-5-nji iýunynda Paýtagtymyzda her ýylda ýurdumyzda bellenilýän Dokma senagatynyň işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirilýän iri pudaklaýyn gözden geçiriliş  “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty pudagy ösüşiň täze tapgyrynda” atly halkara sergisi üstünlikli geçdi.


Milli ykdysadyýetimiziň »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 


2016-njy ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine we käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen bäş aýynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işleriniň netijelerine garaldy.


Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 


2016-njy ýylyň 1-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.


Myhman duşuşmaga hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ykdysady ösüşiň »»»Türkmenistanda bugdaý oragyna badalga berildi


2016-njy  ýylyň  1-nji  iýunynda  Türkmenistanda bugdaý oragyna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, 23-nji maýda geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu möhüm oba hojalyk işiniň başlanmagyna ak pata berip, babadaýhanlara ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda täze zähmet üstünliklerini arzuw »»»Aşgabatda Halkara pudaklaýyn sergi we maslahat geçirildi


2016-njy ýylyň 28-29-njy maýynda Paýtagtymyzda iki günüň dowamynda “Türkmen halysy biziň günsaýyn ösýän ata Watanymyzyň gözellik nusgasydyr” atly halkara sergisi we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVI mejlisi geçirildi. Olar maý aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden bellenilýän umumymilli baýramçylyga bagyşlanyp, bu çäreleri »»»Türkmenistanyň Prezidenti täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 27-nji maýynda Balkan welaýatyna iş saparynyň jemleýji güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze durmuş maksatly desgalaryň - deňiz ýakasyndaky syýahatçylyk zolagynda guruljak häzirkizaman "Awaza" şypahanasynyň we Türkmenbaşy şäherinde bina ediljek köpugurly hassahananyň düýbüni tutmak, şeýle hem deňizýaka şäheriniň polisiýa »»»Sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek bilen


2016-njy ýylyň 26-njy maýynda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Mollagara” şypahanasynda, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy, şeýle hem deňziň kenary boýunça welosipedli gezelenç etdi.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi


2016-njy ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, onda welaýatdaky işleriň ýagdaýyna garaldy.


Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň şu mejlisinde berkarar »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze çagalar-sagaldyş merkeziniň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 25-nji maýynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Serdar şäherinde gurlan çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna iş saparynyň hut şu ýerden başlanmagynyň çuňňur manysy bardyr. Milli Liderimiziň iş »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Arşyň nepisligi” atly kitabynyň tanyşdyrylyşy


2016-njy ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli halyçylyk sungatyna bagyşlanan “Arşyň nepisligi” atly täze eseriniň tanyşdyryş dabarasy boldy. Ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen halysynyň baýramynyň öňüsyrasynda neşir edilen el hünäriniň ebedi gözelligi hakyndaky bu kitap »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine »»»Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Norman bin Muhamady kabul etdi.


Ilçi döwlet Baştutanymyz bilen salamlaşyp, milli Liderimize türkmen-malaý gatnaşyklary bilen bagly »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 23-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň barşynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-»»»Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 23-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Ýewropanyň Ösüş we täzeleniş bankynyň ýolbaşçysy jenap Suma Çakrabartini kabul etdi.


Myhman türkmen topragynda myhmansöýerlik we ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz »»»Mirasa sarpa goýmak ýyly täze üstünliklere beslenýär


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow asylly däbe öwrülen endigi boýunça deňsiz-taýsyz ahalteke bedewlerini görmek üçin atçylyk sport toplumyna baryp, ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy.


Türkmen halkynyň ajaýyp medeni mirasyny aýawly gorap saklamak, artdyrmak we dünýä ýüzünde giňden »»»Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň töweregine iş saparyny amala aşyrdy


2016-njy ýylyň 21-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň töweregine iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Aşgabadyň eteklerinde abadanlaşdyrmak we bag –bossanlyk döretmek, 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmäge giňden taýýarlyk görmek bilen baglylykda »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, öňde boljak çäreleriň maksatnamasyna garaldy, şeýle hem birnäçe resminama kabul edildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmalžon Kuçkarowy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 18-nji maýynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna we Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy boldy.


Şu ýyl eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda umumymilli dabaralar giň gerimi bilen tapawutlanýar.»»»Türkmenistanyň Prezidenti “Renaissance Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Renaissance Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň ýolbaşçysy Erman Ylyjagy kabul etdi.


Duşuşmak üçin mümkinçilik döredilendigine hoşallygyny beýan edip, işewür pursatdan peýdalanyp, milli Liderimizi Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Hyundai Engineering Co. Ltd” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 18-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň “Hyundai Engineering Co. Ltd” kompaniýasynyň baş direktory Kim Wi Çuly kabul etdi.


Işewür wagt tapyp kabul edilendigi hem-de ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde hyzmatdaşlygyň gyzyklanma bildirilýän meselelerini »»»Hormatly Prezidentimiz “LG International Corporation” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 18-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň meşhur “LG International Corporation” kompaniýasynyň baş dolandyryjy direktory Çi Ho Songy kabul etdi.


Myhman özara söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 16-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


Maslahatda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşi, sebitlerde ýaýbaňlandyrylan Milli özgertmeler »»»Statistika boýunça pudagara Geňeşiň mejlisi


2016-njy ýylyň 14-nji maýynda Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýanyndaky Statistika boýunça pudagara Geňeşiň nobatdaky mejlisi geçirildi.


Düzümine dürli pudak edaralaryň wekilleri girýän Geňeşiň mejlisiniň gün tertibine birnäçe möhüm meseleler, şol sanda bu ulgamda pudagara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge,»»»Türkmen zyýaratçylary milletiň beýik ogullarynyň ýadygärligine baş egerler


2016-njy ýylyň 15-nji maýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygyrýet gününiň öňüsyrasynda ýurdumyzyň döredijilik işgärleriniň wekilýeti türkmen halkynyň görnükli ogullary—nusgawy şahyrlarymyz Magtymguly Pyragynyň we Döwletmämmet Azadynyň aramgähine zyýarat etmek üçin Eýran Yslam Respublikasynyň Gülistan welaýatyna ugrady.


Iki »»»Konstitusion özgertmeler - häzirki döwrüň beýik özgertmeleriniň beýany


2016-njy ýylyň 14-nji maýynda paýtagtymyzda ýetip gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp, “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň maksatlary, wezipeleri we ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.


Bu wekilçilikli »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine girizilen meseleleri ara »»»Ynsanperwer meseleleri boýunça Bütindünýä sammitine bagyşlanan maslahat geçirildi


2016-njy ýylyň 12-nji maýynda BMG-niň Merkezi Aziýadaky Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezinde şu ýylyň maý aýynyň ahyrynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçiriljek Ynsanperwer meseleleri boýunça Bütindünýä sammiti barada habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin maslahat geçirildi. Nýu-Ýorkden on-laýn »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary tamamlandy


2016-njy ýylyň 12-nji maýynda türkmen Lideriniň Belarus Respublikasyna resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Aleksandr Lukaşenkonyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ilçihanasynyň dostlukly ýurduň paýtagtyndaky täze binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.


Ozal habar berlişi ýaly, düýn »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Aleksandr Lukaşenkonyň arasyndaky gepleşikler


2016-njy ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Belarus Respublikasyna ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.


Bu sapar hem-de ýokary derejede yzygiderli geçirilýän ikitaraplaýyn duşuşyklar »»»Belarusda Türkmenistanyň Medeniýet günleri


2016-njy ýylyň 11-nji maýynda Belarus Respublikasynyň paýtagtynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy. Onuň çäklerinde şäheriň ilaty we myhmanlar halkymyzyň döredijilik däpleri, baý mirasy we ýurdumyzyň häzirki zaman sungaty bilen tanşar.


Ynsanperwer ulgamda türkmen-belarus gatnaşyklarynyň nobatdaky »»»Türkmenistanda Wengriýanyň ilçisi işe başlady


2016-njy ýylyň 11-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýanoş Kowaçeden ynanç hatyny kabul etdi.


Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan Ýanoş »»»Dostlugyň we özara ynanyşmagyň mizemez däplerine esaslanýan hyzmatdaşlyk


2016-njy ýylyň 11-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Belarus Respublikasyna resmi sapary başlanýar.


Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýdaky mejlisinde Minskide ýokary derejede geçiriljek ikitaraplaýyn gepleşikleriň ähmiýetini nygtap, türkmen-belarus hyzmatdaşlygynyň ägirt uly mümkinçilikleri nazara »»»Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Iwo Petrowy kabul etdi. Ol Türkmenistanda öz işini tamamlady.


Iri halkara guramasynyň wekili wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, »»»Ýeňiş gününiň dabaralary


2016-njy ýylyň 9-njy maýynda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 71 ýyllygy mynasybetli ХХ asyryň iň gazaply urşunda deňsiz-taýsyz edermenlik we gahrymançylyk görkezen watandaşlarymyzy hormatlamak dabarasy geçirildi.


Ýyl-ýyldan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy yylyn 6-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň dört aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň netijeleri jemlenildi, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýadygärlikler toplumyna gül goýdy we Haj zyýaratynyň sadakasyny berdi


2016-njy ýylyň 6-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Bu toplum Gökdepe galasyny goraýjylaryň, 1941-1945-nji ýyllardaky urşa gatnaşyjylaryň hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň şehitlerine bagyşlanylandyr.


Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýolunda we ady rowaýata öwrülen Nusaý galasynda guralan dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 günüň galmagy mynasybetli tutuş ýurdumyzy gurşap aljak we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň baş meýdançasynda Aziada-2017-niň açylan gününde tamamlanjak atly ýörişe badalga berdi. »»»Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziada-2017-niň başlanmagyna 500 gün galmagy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň (AOG) prezidenti şeýh Ahmad Al-Fahad Al-Sabahy kabul etdi.


Sport »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Polimeks” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti “Polimeks” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjany kabul etdi.


Işewür söhbetdeşlikde özara bähbitli hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak babatda döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, türkmen Liderini 2017-nji ýylda geçiriljek »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 4-nji maýyndaTürkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy, şeýle hem olaryň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapary tamamlandy 


2016-njy ýylyň 3-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde Yslam ösüş bankynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy hem-de Medine şäherine baryp gördi.


Saud Arabystany Patyşalygynda hormatly Prezidentimiziň saparyna uly ähmiýet berilýär. Döwlet »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapary


2016-njy ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde bu ýurduň işewür toparlarynyň wekilleri bilen duşuşdy, Patyşa Abdulaziz adyndaky Ylym we tehnologiýalar şäherjigine hem-de “Ad-Diriýa” taryhy şäherçesine baryp gördi.


Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň saglygy goraýyş ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň barşynda saglygy goraýyş ministri, “Saudi Aramko” kompaniýasynyň Dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Halid bin Abdulaziz Al Falih bilen duşuşdy.


Dostlukly ýurduň saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçysy »»»Türkmenistanyň Prezidenti “SABIC” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň çäklerinde “SABIC” kompaniýasynyň ýolbaşçysy, şazada Saud bin Abdullah bin Tenaýan Al-Saud bilen duşuşdy.


Işewür türkmen Lideri bilen salamlaşyp hem-de ýüzbe-ýüz »»»Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we senagat ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji maýynda  Saud Arabystany Patyşalygynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we senagat ministri doktor Tawfik ben Fewzan Al Rabiýany kabul etdi.


Tawfik ben Fewzan Al Rabiýa wagt »»» Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň maliýe ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 1-nji maýynda Saud Arabystany Patyşalygynda resmi saparda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň maliýe ministri, Saudyň Ösüş gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Ibrahim Abdulaziz Al-Assafy kabul etdi.
Er-Riýadda ýokary derejede ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi


2016-njy ýylyň 1-nji maýynda günüň birinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.


Hormatly Prezidentimiziň uçary »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi


2016-njy yylyn 29-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda Ahal welaýatynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna seredildi.


Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, onuň barşynda Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň birine »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy yylyn 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem möhüm resminamalaryň käbirine garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ahal welaýaty we paýtagtymyz boýunça iş sapary


2016-njy ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty we paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy, onuň barşynda Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde täze ýaşaýyş jaýlarynyň düýbüni tutmak dabarasyna hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň şu etrapda ýerleşýän Mebel toplumynyň »»»“Syýasat we jemgyýet” žurnalynyň nobatdaky sany


Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiwi tarapyndan neşir edilýän “Syýasat we jemgyýet” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onuň sahypalarynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ruhy durmuşynyň meselelerini hemmetaraplaýyn we çuňňur şöhlelendirýän ideýa-nazary we maglumat beriji aň-bilim makalalary çap »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli guralan esasy dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 24-nji aprelinde Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň baýramçylygy uly dabaralara beslendi. Behişdi bedewlere bagyşlanan çäreler bu ugur boýunça guralan sergileri, maslahatlary, çapyksuwarlaryň bäsleşiklerini döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň atçylyk sport toplumynda täze açyk manežiniň açylyşyny, Halkara ahalteke sport »»»Türkmenistanyň Prezidenti Belarusuň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi 


2016-njy ýylyň 24-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günler ýurdumyzda giňden bnllenilýän Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Belarusuň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiçi kabul etdi.


Myhman ýüzbe-ýüz duşuşyk »»»Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň içeri  işler ministriniň geňeşçisini kabul etdi 


2016-njy ýylyň 24-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisi Emir Muhammed ben Saad ben Halid Al Saudy kabul etdi.


Myhman ýüzbe-»»»Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 


2016-njy ýylyň  24-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.


Myhman türkmen döwletiniň Baştutanyny Türkmen bedewiniň baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, ady rowaýata öwrülen ahalteke bedewleriniň şanyna türkmen paýtagtynda geçirilýän  »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 23-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahalteke atçylyk toplumynda ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Şeýle hem behişdi bedewleriň çeper keşbini sungat eserlerinde iň gowy wasp eden döredijilik işgärleriniň arasynda guralan bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.
Hormatly Prezidentimiz atçylyk pudagynyň desgalarynyň täze toplumynyň açylyşyna gatnaşdy


2016-njy yylyn 22-nji aprelinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde däp boýunça her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde döwlet derejesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanylan dabaraly çäreler giň gerime eýe bolýar. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze gurlan Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy şeýh Jauan bin Hamad Al-Tanini kabul etdi. Ol Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.


Myhman wagt tapyp kabul »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2016-njy ýylyň 21-nji aprel hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi, oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.


Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ýurdumyzda giňden bellenilýän »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat atçylyk sport toplumynda dabaralara gatnaşdy


2016-njy ýylyň 21-nji aprelinde ählihalk tarapyndan bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Açyk maneži ulanmaga bermek dabarasy boldy, şeýle hem ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda at çapyşygy geçirildi.


Berkarar döwletimiziň »»»Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk


2016-njy ýylyň 20-nji aprelinde Mejlisde Gagauziýa awtonom-çäkli düzümiň (Moldowa Respublikasy) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Bu wekiliýet Sebitiň halk ýygnagynyň başlygy D.Konstantinowyň ýolbaşçylygynda Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.


Myhmanlar »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 18-nji aprel)


2016-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda durmuş-ykdysady strategiýany hem-de milli özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmagyň esasy ugurlary,»»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


2016-njy yylyn 15-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy 


2016-njy ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň IIM-niň Sportulag merkeziniň toplumyna girýän täze sport desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu ýerde motosport bilen meşgullanmak we sportuň bu görnüşi boýunça ýaryşlary geçirmek üçin motoulag bölümi guruldy hem-de enjamlaşdyryldy. Bu »»»Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi 


2016-njy ýylyň 13-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň biziň ýurdumyzda diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Jawhar Izamowy kabul etdi.


Myhman duşuşyk üçin döredilen mümkinçilige hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza türkmen-özbek »»»Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Aleksandr Žilkini kabul etdi.


Dostlukly ýurduň iri sebitiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda görkezilen myhmansöýerlik we  göwnaçyk »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 11-nji aprel)


2016-njy ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de pudaklaýyn düzümleriň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan çärelere, ýol-»»»BMG-niň ulgamynda Türkmenistanyň ornu pugtalanýar


2016-njy ýylyň 5-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC-yň) mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň: 2017–2020-nji ýyllar üçin Ösüşiň bähbidine ylym we tehnika boýunça komissiýasyna, 2016–2020-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş boýunça komissiýasyna hem-de »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden


2016-njy ýylyň 8-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu  birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň Hökümetiniň, pudak edaralarynyň alyp baran işleriniň netijelerine garaldy, milli maksatnamalary »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy


2016-njy ýylyň 7-nji aprelinde Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan halkara jemgyýetçiligi bilen bilelikde Bütindünýä saglyk gününi giňden belleýär. Täze taryhy eýýamda bu sene biziň ýurdumyzda hakyky ählihalk baýramçylyk derejesine eýe boldy. Munuň özi häzirki türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagynyň aýdyň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşlar maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 6-njy aprelinde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýaşlar maslahaty geçirildi. Onda milli Liderimiz ýaş nesliň öňünde möhüm, jogapkärli we anyk wezipeleri goýdy, döwlet ýaşlar syýasaty we milli ösüş strategiýasy babatda işiň esasy ugurlaryny kesgitledi.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 5-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Buýrugyna laýyklykda, Milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygyna geçirilen duýdansyz harby-taktiki tälim beriş hereketleriniň jemi jemlendi hem-»»»“Sagdynlyk we bagtyýarlyk”- Türkmenistanda sport biraýlygynyň şygary


Şu gün, 5-nji aprelde Türkmenistanda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly şygar astynda köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we medeni-sagaldyş çärelerine badalga berilýär. Bu çäreler ýurdumyzyň ähli künjeginde 2016-nji ýylyň 5-nji maýyna çenli geçiriler.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 4-nji aprel)


2016-njy ýylyň 4-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda sebitleri hem-de paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna, möwsümleýin »»»Umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar


2016-njy ýylyň 3-nji aprelinde Ýola goýlan asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynyň birinji ýekşenbesinde “Suw damjasy-altyn dänesi” ählihalk baýramy giňden we dabaraly bellenilýär. Bu gün ýurdumyz edermen miraplaryň, melioratorlaryň, suw gurluşykçylarynyň hormatyny ýetirýär. Olar möhum wezipäni »»»Manadyň durnuklylygy barada


Manadyň durnuklylygyny üpjün etmek «Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maksatlarynyň biridir. Şu ugurda döwletimizde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan toplumlaýyn çäreler geçirilýär.


Şeýle çäreleriň netijesinde dünýäniň abraýly we iri maliýe düzümleri Türkmenistan döwletimiziň durnuklaşdyryş »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy yylyn 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow serhetçileriň tälimlerini gözden geçirdi we serhet galasynyň täze toplumyny açdy


Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli goşunymyzyň harby bölümlerini söweşjeň taýýarlyk derejesine getirip, görkezme söweş-taktiki tälim beriş hereketlerini geçirmek barada beren Buýrugyna laýyklykda, söweş-taktiki tälim beriş çäreleri dowam edýär.


Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.


Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny we ony has-da ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin çuňňur hoşallyk bildiren myhman Russiýanyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygyny kabul etdi 


2016-njy ýylyň 29-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. Ol 2016-njy ýylda GDA-nyň medeni paýtagty diýlip yglan edilen Daşoguz şäherinde şu ýyl geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna badalga »»»Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, Türkmenistanyň medeniýet ministriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


Iş maslahatynyň barşynda ýurdumyzyň welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Janly tebigatyň milli muzeýine baryp gördi


2016-njy ýylyň 27 martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz agtyklary bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde – Gökderede ýerleşýän Janly tebigatyň milli muzeýine baryp gördi. Milli Liderimiz gezelenjiň barşynda ýerli we daşary ýurtlardan getirilen jandarlaryň saklanyş şertleri, şeýle hem bu ýere gelýänleriň gyzykly »»»Türkmenistanda Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny duýdansyz gözden geçirmek çäresi başlandy


26-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow gije ýarymdan agan wagtlary wideoşekilli göni aragatnaşyga çykyp, Türkmenistanyň goranmak ministri, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýewe Ýaragly Güýçlerimiziň we beýleki goşunlaryň şahsy düzüminiň harby - »»»Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


2016-njy ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň V çagyrylyşynyň 13-nji maslahaty boldy. Oňa degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasly ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlary »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi (Aşgabat, 25-nji mart) 


2016-njy ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertine geçip, ilki bilen »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gagauziýanyň baştutanyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Türkmenistana gelen Gagauziýa awtonom çäkli düzümiň (Moldowa Respublikasy) baştutany hanym Irina Wlahy kabul etdi.


Myhman türkmen topragynda mähirli kabul edilendigi we myhmansöýerlik üçin hoşallyk »»»Türkmenistanyň Prezidenti ahalteke bedewleri hakyndaky nobatdaky kitabyny ýazmagy tamamlady


Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow möhüm döwlet işleriniň ummasyz köpdügine garamazdan, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ýa-da edebi we ylmy işi ýazmak bilen meşgullanmak üçin yzygiderli wagt tapmaga çalyşýar. Döwlet Baştutanymyz geçen ýekşenbe güni hem irki maşklary ýerine ýetirenden »»»Türkmenistanda Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar geçirildi


2015-nji ýylyň 21-nji martynda  Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi ajaýyp şadyýan dabaralar bilen garşyladylar. Milli öwüşginli folklor – etnografik çykyşlar gadymy däpleriň äheňindäki sahnalaşdyrmalar, bize asyrlaryň jümmüşinden gelip ýeten milli lybaslar, aýdym-sazlar we tanslar tebigatyň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ählihalk ýowaryna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 19-njy martynda ýurdumyzyň şol güni möhüm waka—eziz Watanymyzyň ähli sebitlerini gurşap alan ählihalk ýowaryna beslendi. Bag ekmek möwsüminiň çäklerinde nobatdaky çäräniň geçirilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyryldy. Milli Liderimiz mähriban topragymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine zähmet çekmegiň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Nowruz baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi


2016-njy ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýetip gelýän Milli bahar baýramy – Nowruz baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminden gutlaglary kabul etdi.


Mejlisiň Başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2016-njy ýylyň 18-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi.Oňa welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy. Bilelikdäki mejlisiň barşynda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Yslamabada  sapary tamamlandy


2016-njy ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna resmi saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy.


Türkmen Lideri köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş edip, düýn, 16-njy martda Premýer-ministr Muhammad »»»Çehiýa Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary


2016-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmen paýtagtyna sapar bilen gelen Çehiýa Respublikasynyň parlamentiniň deputatlar palatasynyň başlygy jenap Ýan Gamaçegiň ýolbaşçylygyndaky dostlukly ýurduň uly wekiliýeti şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde kabul edildi.


Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň ugry boýunça hem,»»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna resmi sapary


2016-njy ýylyň 16-njy martynda irden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Pakistan Yslam Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.


Birnäçe sagatdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary iki »»»Özara bähbitli hyzmatdaşlygy we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen


2016-njy ýylyň 16-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna iki günlük resmi sapary başlanýar.


Iki dostlukly halky gadymdan bäri baglanyşdyrýan hoşniýetli goňşuçylyk däplerine ygrarly bolan Türkmenistan hem-de Pakistan netijeli hyzmatdaşlygy ýyl-ýyldan ösdürýär. »»»Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümçilik kuwwaty artýar


2016-njy ýylyň 15-nji martynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty dabaraly ýagdaýda açyldy. Däp bolşy ýaly, ýurdumyzyň döwlete dahylsyz ulgamynyň gazanan üstünlikleriniň hem-de ösüşiniň geljeginiň giň möçberli gözden geçirilişi bu »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 14-nji mart)


2016-njy ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler,»»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi (Aşgabat, 11-nji mart) 


2016-njy yylyn 11-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler »»»Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi


2016-njy ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň (AOG) prezidenti şeýh Ahmad Al-Fahad Al-Sabahy kabul etdi.


Duşuşygyň barşynda myhman AOG-niň özüniň oňyn syýasaty hem-de döredijilikli başlangyçlary »»»Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 9-njy martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ralf Andreas Breti kabul etdi.


Ilçi Türkmenistanda diplomatik wekilhananyň baştutany hökmünde alyp »»»Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 9-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet ministri, Abu-Dabiniň “ADNOC” milli nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy jenap Sultan bin Ahmed Sultan Al-Jaberi kabul etdi.


Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-»»»Aşgabatda gülçülik we bagçylyk boýunça Halkara sergisi geçirilýär


2016-njy ýylyň 8-nji martynda Halkara zenanlar gününde paýtagtymyzda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisiniň açylmagy aýal-gyzlarymyza özboluşly sowgat boldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Medeniýet ministrligi bilen bilelikde guralan sergi gözelligiň we döredijiligiň, ajaýyp aýdym-sazlaryň, şatlykly duşuşyklaryň »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň we Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda gepleşikler geçirildi


2016-njy ýylyň 7-nji martynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn resmi sapar bilen gelen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň arasynda gepleşikler geçirildi.


Ýokary derejedäki bu ikitaraplaýyn duşuşyk däbe öwrülen »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabatm, 7-nji mart)


2016-njy ýylyň 7-nji martynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Mejlisiniň Başlygynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň, welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


Milli »»»Bank ulgamyny ösdürmekde halkara hyzmatdaşlygy


2016-njy ýylyň  7-nji martynda «Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň «Hazar» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň özge pulhanalaryň halkara hyzmatdaşlygy boýunça gaznasy bilen bilelikde guran «Bank işgärleriniň özbaşdak okuwyny ornaşdyrmak» atly sebitara okuw maslahaty öz işine başlady. Oňa Germaniýadan, »»»Hyzmatdaşlygyň esasynda—uzakmöhletleýin özara bähbitler


Şu gün, 7-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn agşam ilkinji resmi sapar bilen Aşgabada gelen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň arasynda gepleşikler geçiriler. Bu ajaýyp waka mynasybetli Türkmenistanyň we Kataryň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň »»» Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 4-nji martynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriň netijelerine garady we birnäçe ýolbaşçylaryň işi boýunça anyk çözgütler kabul edildi we birnäçe guramaçylyk meselelerine seredildi.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýylyň iki aýynyň jemlerine bagyşlanan mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2016-njy ýylyň ilkinji iki aýynda alyp baran işleriniň »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 29-njy  fewral)

 


2016-njy ýylyň 29-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan çärelere, oba hojalyk pudagyndaky möwsümleýin »»» Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2016njy ýylyň 26-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbarnguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi


2016-njy ýylyň 25-nji fewralynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.


Irden döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherjigindäki “Sport” myhmanhanasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde »»»Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygytýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 24-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygytýarly ilçisi Mirwaýs Naby kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


Diplomat duşuşmaga wagt tapandygy üçin türkmen »»»Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň ýerine ýetiriş işleri boýunça orunbasaryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň ýerine ýetiriş işleri boýunça orunbasary jenap Mohammad Şariatmadarini kabul etdi. Ol EYR-nyň XII ýöriteleşdirilen sergisine gatnaşmak maksady bilen, öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, türkmen paýtagtyna geldi.»»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 22-nji  fewral)


2016-njy ýylyň 22-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň oba senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine, oba hojalyk pudagynda möwsümleýin işleriň »»»Maslahat köşgündäki baýramçylyk konserti


2016-njy ýylyň 19-njy fewralynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň Maslahat köşgünde geçirilen döwlet konserti Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli guralan köp öwüşginli baýramçylyk çäreleriniň birine öwrüldi.


Döwletimiziň esasy nyşanlarynyň birine bagyşlanan ählihalk baýramçylygy eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygyny alamatlandyrýar, milli »»»Watanymyzyň mukaddes Tugunyň şanyna dabaralar


2016-njy ýylyň 19-njy fewralynda Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenilip geçilýär. Ählihalk baýramy mynasybetli paýtagtymyzda esasy dabaralar, däp bolşy ýaly ýurdumyzyň Baş baýdagyna gül desselerini goýmadan başlandy.


Ýurdumyzyň esasy döwlet nyşanlarynyň biri »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2016-njy yylyn 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Milli Liderimiz mejlisi açyp we oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, uly baýramlaryň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi


2016-njy  ýylyň 18-nji fewralynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýetip gelýän ählihalk baýramçylygy—her ýylyň 19-njy fewralynda bellenilýän Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ýolbaşçylaryndan gutlaglary kabul etdi.


Bu ýere ýygnananlar—Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

 


2016-njy ýylyň 16-njy fewralynda ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze Halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşmak üçin Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady.


Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar garşyladylar.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iri halyçylyk toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2016-njy ýylyň 15-nji fewralynda ýurdumyzda milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly seneler mynasybetli täze binalaryň we desgalaryň açylyş dabarasyny guramak asylly däbe öwrüldi. Şu gün ählihalk baýramçylygy bolan Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň Abadan etrabynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda »»»Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ak mermerli paýtagtymyzy ösdürmegiň möhüm wezipelerini, şeýle hem 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2016-njy yylyn 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler »»»Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny, ESKATO-nyň Ýerine ýetiriji sekretaryny kabul etdi


2016-njy ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, Aziýa we Ýuwaş umman üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) Ýerine ýetiriji sekretary hanym Şamşad Ahtary kabul etdi. Myhman türkmen paýtagtyna sapar bilen geldi.


 Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy  ýylyň 10-njy fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda öz diplomatik işini tamamlaýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mohammad Fazil Saýfini kabul etdi.


Ilçi duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistany hemişe »»»Beýik Ýüpek ýoly:  taryhy ýörelge we goşulyşmagyň häzirkizaman syýasaty


2016-njy  ýylyň 10-njy fewralynda ir bilen Sarahs demir ýol menzilinde Hytaý-Gazagystan-Türkmenistan –Eýran ugry boýunça herekete girizilen synag otlusyny garşylamak dabarasy boldy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kuwwatly ulag-üstaşyr düzümi döretmek arkaly özara bähbitli ykdysady gatnaşyklary »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Eksport harytlarynyň sergisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Türkiýe Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mustafa Elitaşy kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin milli »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 8-nji  fewral)


2016-njy ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly  Berdimuhamedow nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa Türkmen istanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara gözegçilik edýän  orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar.  Maslahatda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, şol sanda  möwsümleýin oba »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi 


2016-njy yylyn 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ilkinji aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna we ýolbaşçylar bilen bagly käbir meselelere seredildi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna »»»Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


2016-njy ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2016-njy ýylyň birinji aýynda alyp baran işleriniň netijeleri, olaryň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi 


2016-njy ýylyň 3-nji fewralynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjjan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Sultan ogly Zeýnalowy kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


Ilçi duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin »»»Türkmenistanyň Prezidenti konstitusion toparyň mejlisini geçirdi


2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek baradaky konstitusion toparyň mejlisi geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bu topar döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda 2014-nji ýylyň maý aýynda konstitusion özgertmeleri durmuşa geçirmek we ýurdumyzyň Esasy Kanunyny Türkmenistany »»»Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary


2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisinde Awstriýa Respublikasynyň Milli Geňeşiniň ikinji prezidenti jenap Karlhaýns Kopfyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekiliýetiň agzalary bilen duşuşyk geçirildi.


Söhbetdeşligiň barşynda myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan Türkmenistanyň daşary we içeri »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 1-nji fewral)


2016-njy ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, birnäçe mnistrlikleriň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Iş maslahatynyň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan »»»Hazara deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň  Hökümetara toparynyň mejlisi


2016-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda paýtagtymyzda Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.


Mejlisiň gün tertibine 2015-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak, toparyň ýakyn geljekde öňünde durýan möhüm wezipelerini we »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2016-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler »»»Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň daşary işler ministrini kabul etdi


2016-njy ýylyň  28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen daşary işler ministri Sergeý Lawrowy kabul etdi.


Duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, myhman döwlet Baştutanymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir »»»Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukçylary hünär baýramçylygy bilen gutlady


2016-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 24 ýyllygyna hem-de Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Dabara gatnaşyjylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyk arkaly şanly sene bilen gutlady.


Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde bellenilen Seýed Mohammad Ahmadini kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


Ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 25-nji ýanwar)


2016-njy ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, şeýle hem goranmak ministri gatnaşdy. Maslahatda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, şol sanda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi, paýtagtymyzy »»»Ministrler Kabinetiniň mejlisi (Awaza, 22-nji ýanwar)


2016-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mesjlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini »»»Hormatly Prezidentimiz Awazanyň kenarýaka zolagynda gezelenç etdi


2016-njy ýylyň 21-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda gysga wagtlyk dynç alyşda bolmagynyň çäklerinde Hazar deňziniň kenarýaka zolagy boýunça gezelenç etdi.


Ir bilen döwlet Baştutanymyz gämi duralgasyna geldi. Milli Liderimizi gämi duralgasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Awazada täze sport toplumlarynyň taslamalary bilen tanyşdy


2016-njy  ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň howa menzilinden Türkmenbaşy şäherine uçdy. Ol özüniň gysga möhletleýin dynç alyş wagtynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyna gelip, Hazar deňziniň gözel kenarynda emele gelýän dünýä derejesindäki ajaýyp şypahana bilen tanyşdy.


Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2016-njy ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar. Iş maslahatynyň barşynda Ministrler Kabinetiniň geçen ýylda »»»Mirasa sarpa goýmak ýylynda – täze belentliklere tarap


2016-njy ýylyň 17-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ahalteke bedewleriniň saklanylýan ýerine baryp, ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy.


Müňýyllyklaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň ösüşine ägirt uly goşant goşan türkmen halky özboluşly medeni mirasyny aýawly saklamak, baýlaşdyrmak »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2016-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine »»»Türkmenistanyň Prezidenti taryhy ýadygärlikleri goramak we çäkleri ösdürmek boýunça wezipeleri goýdy


2016-njy ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz we onuň töwerekleri boýunça aýlanyp, birnäçe täze desgalaryň gurluşygynda alnyp barylýan işler, Aşgabadyň eteginde ýerleşen taryhy ýadygärlikleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.
Daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine üýtgetmeler girizildi 


Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda Visa, MasterCard halkara töleg ulgamlarynyň kartlary arkaly içerki hem-de halkara tölegleri geçirmäge, bank hasaplarynyň üsti bilen daşary ýurt puluny satyn almaga giň şertler döredildi.


Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, »»»Milli Liderimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy


2016-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Mejlisinde her ýylyň başynda geçirilýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli parlamentiň deputatlary bilen duşuşygy boldy. Onuň barşynda Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilen 2016-njy ýylda Mejlisiň kanunçykaryjylyk deputatlarynyň öňünde »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 11-nji ýanwar)

 


2016-njy ýylyň  11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar.


Maslahatyň barşynda Ministrler Kabinetiniň geçen ýylyň jemlerine »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň  giňişleýin mejlisini geçirdi


2016-njy ýylyn 8-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda 2015-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerini jemlemek hem-de ýakyn geljek üçin milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler »»»Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň 2016-njy ýyl üçin IŞ MAKSATNAMASY.


Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyndan” “Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2012-2016-njy ýyllar üçin Maksatnamasyndan” 2016-nji ýyl üçin Döwlet býujetinden we Prezident maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek we »»»Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2016-njy ýylyň  6-njy ýanwarynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň biziň ýurdumyzdaky diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Saýed Mohammad Musa Haşemi Golpaýeganini kabul etdi.


Diplomat »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 5-nji ýanwar)


2016-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, käbir pudaklaýyn düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda 2015-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri »»» Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi (Aşgabat, 4-nji ýanwar)


2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda ýetip gelen 2016-njy ýylda ilkinji wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ilkinji nobatdaky »»»“Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” başlandy


Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýyl Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýen şygar astynda geçer.


Biziň mirasymyz uly hem-de dürli öwüşginli bolup, paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň ähli »»»Türkmenistanlylar Watanymyzyň häzirki belent derejesine we röwşen geljegine buýsanç bilen 2016-njy ýyly garşylaýarlar


Aşgabat, 31-nji dekabr – 1-nji ýanwar Türkmenistanlylar döwletimiziň hemişelik bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň alamaty astynda geçen 2015-nji ýyly iň oňat umyt-arzuwlar bilen ugradyp, Täze, 2016-njy ýyly ählihalk ruhubelentlik ýagdaýynda garşylýarlar. Şu ýyl biz ýene bir şanly senäni »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  ýurdumyzyň  Baş arçasynyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy


2015-nji ýylyň 30-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş türkmenistanlylar bilen bilelikde ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyndaky Täze ýyl baýramçylygyna gatnaşdy.


Ýola goýlan asylly däbe görä, soňky ýyllarda paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň boş wagtlaryny peýdaly sarp edýän »»»Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


2015-nji ýylyň  25-nji dekabrynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňýanyndaky bilelikdäki mejlisini geçirdi.


Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen  işleriň jemlerini jemledi.  


 Döwletliler köşgünde baýramçylyk dabarasy

 


2015-nji  ýylyň 25-nji dekabrynda asylly däbe görä, ýetip gelýän Täze ýylyň öň ýanynda Döwletliler köşgünde baýramçylyk çäresi geçirilip, onda bu köşgüň çagalaryna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan dabaraly ýagdaýda täze ýyl sowgatlary gowşuryldy.


Türkmenistanlylaryň ösüp »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda düýn Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Täze gaz geçiriji  »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Petronas” kompaniýalar toparynyň baştutanyny kabul etdi


2015-nji  ýylyň 23-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky Kongresler merkezinde “Petronas” kompaniýalar toparynyň prezidenti we ýolbaşçysy jenap Datuk Wan Zulkifli Wan Ariffini kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edilendigi üçin hoşallygyny beýan etdi »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Rosneft” döwlet kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


2015-nji ýylyň  23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisini ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen “Rosneft” döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Seçini kabul etdi. Duşuşyk "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky Kongresler merkezinde geçirildi.


Ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi


2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda şu gün ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi. Ol hemmeleriň söýüp garşylaýan we täsinliklere baý bolan Täze ýyl baýramçylygynyň ýakynlaşyp gelýändigini alamatlandyrdy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň asylly başlangyjy bilen, arçanyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady


2015-nji ýylyň 22-nji dekabrynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady.


Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelen badyna Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, hökümet agzalarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň, »»»Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi


2015-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler, oba hojalyk pudagyndaky möwsümleýin işleriň barşy, şeýle hem baýramçylyk »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen »»»Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi


2015-nji ýylyň  17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Azerbaýjan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wahdet Sultanzade Mamedaga ogluny kabul etdi.


Diplomat wagt  tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, millit Liderimizi »»»Türkmenistanda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahaty geçirilýär


Şu günler Aşgabatda, “Ýyldyz” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) temmäkä garşy göreşmek baradaky Çarçuwaly konwensiýasyny durmuşa geçirmegiň hukuk meseleleri boýunça sebit okuw maslahaty geçirilýär. Ýöriteleşdirilen okuw maslahaty şu ýylyň iýul aýynda badalga alan “Aşgabat jarnamasynyň durmuşa geçirilişi: Ýewropa »»»Täze ýyly garşylamak boýunça baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlanýar


Şu günler Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze ýylyny – 2016-njy ýyly garşylamak arzuwy bilen ýaşaýar. Türkmenistanlylar ynam we ruhubelentlik bilen geljek üçin meýilnamalary düzüp, Täze ýyly garşylaýarlar. Ruhubelentlik üçin bolsa bizde ähli esaslar bar, çünki biz »»»Türkmenistan-dünýä energetikasynyň durnukly ösüşiniň strategiki merkezi 


Esasy gaz döwletleriniň biri bolup durýan Türkmenistanda 13-nji dekabrda — Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň hem-de dünýäde iň iri ýataklaryň biri bolan “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň üçünji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi. Garaşsyz »»»Türkmenistanyň Bitaraplygy hem-de TOPH taslamasyna badalga berilmegi-dünýä metbugatynyň sahypalarynda


Garaşsyz Türkmenistan ýakynda özüniň Bitaraplyk derejesniň 20 ýyllygyny halkara derejesinde giň gerimde belläp geçdi, şol günler biziň ýurdumyz dünýäniň iri habarbar agentliklerinde, köpsanly daşary ýurt gazetleriň we žurnallaryň sahypalarynda, şeýle hem internet-saýtlarda ady iň köp getirilýän döwletleriň biri boldy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desganyň açylyşyna we baýramçylyk çärelerine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 14-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde “Arkadagyň bagtyýar nesilleri” atly çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasyna hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy.


Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi


2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Mary welaýatynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan /TOPH/ gaz geçirijisiniň hem-de “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň ilkinji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi. Bu desgalar başlangyç tapgyrda täze energetika geçirijisiniň serişde binýadyna öwrüler. Dabara »»»Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk konsertine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp türkmen we daşary ýurt sungat ussatlarynyň uly baýramçylyk konserti boldy. Baýramçylyk dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


Şol gün türkmen paýtagtynda geçirilen dabaralar we »»»Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş Sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi


2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş Sekretarynyň orunbasary Seko Hirosigeni kabul etdi.


Mähirli kabul edilendigi we Türkmenistanda geçirilýän »»»Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Premýer-ministri  bilen duşuşdy


2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejeli halkara forumynyň işine hem-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Mohammad Nawaz Şarif bilen duşuşdy.


Belent »»»Türkmenistanyň Prezidenti  BMG-nyň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

 


2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Bitaraplyk syýasaty: Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlygy” atly ýokary derejeli Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen BMG-nyň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary orunbasary Jeffri Feltman bilen duşuşyk geçirdi.


Türkmenistanyň we Belarus milli ykdysadyýetleriň  özara baglanyşygyny görkezýärler


2015-nji ýý ylyň 11-nji dekabrynda  türkmen döwletiniň taryhyndaky şanly senäniň – ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň önümleriniň sergi-ýarmarkasy öz işine başlady. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Belarus Respublikasynyň Söwda-senagat edarasy bilen bileleikde »»»Türkmenistanda ýokary derejede halkara maslahaty geçirildi

 


2015-nji ýylyň 12 dekabrynda  paýtagtymyzda “Bitaraplyk syýasaty: parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dürli ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlary, dünýäniň ýokary syýasy derejeli wekilleri, abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlarynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

 


2015-nji ýylyň 11-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurt döwletleriniň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de ýokary wezipeli işgärleri bilen duşuşyklar tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde Bitaraplygyň 20 ýyllygy mynasybetli dabaralary, şol sanda uly halkara »»»Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy


2015-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşdy.


Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmany mähirli mübärekläp, türkmen halky we ähli »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy


2015-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti A.Atambaýew bilen duşuşdy. Myhman ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň hormatyna guralýan ýokary derejedäki Halkara maslahatyna gatnaşmak üçin paýtagtymyza geldi.


Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli gyrgyz myhmanyny »»»Türkmenistanyň Prezidenti Moldowa Respublikasynyň Prezidentini Kabul etdi


2015-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli guralýan baýramçylyk çärelerine we şanly senä bagyşlanan halkara maslahatyna gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Nikolae Timoftini kabul etdi.


 Çakylyk we myhmansöýerlik üçin »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda gepleşikler geçirildi


2015-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda gepleşikler geçirildi.


Günüň ikinji ýarymynda atly hormat nyzamynyň ugratmagynda belent mertebeli myhmanyň awtoulag kerweni “Oguzhan” köşkler »»»Türkmenistanyň Bitaraplyk taglymaty


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzyň her bir güni, parahatçylyga asudalyga beslenýär. Biziň ýurdumyzda hem aňymyzdan çykmajak wakalar, pursatlar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri hem Bitaraplygymyzy gazanmagymyzdyr.                        


1995-nji »»»Türkmenistanyň Prezidenti giňişleýin maslahat geçirdi.


2015-nji ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda giňişleýin maslahat geçirdi.


Döwlet Baştutanymyz maslahatyň »»»Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň hormatyna ýadygärlik şaýy pullary


Şanly baýramyň – Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk halkara-hukuk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygynyň öň ýanynda ýurdumyzyň Merkezi banky tarapyndan her haýsysynyň gymmaty 50 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary hem-de şol pullaryň toplumy çykaryldy. Bu ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köpsanly pul »»»2015-nji ýylyň noýabry: milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen


Türkmenistanda we daşary ýurtlarda möhüm işewür duşuşyklary we syýasy gepleşikler, işewür maslahatlar, iri medeni çäreler, sergiler, maslahatlar hem-de halkara derejesindäki beýleki ähmiýetli çäreler geçirilen noýabr aýynyň baý wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “açyk gapylar” hem-de parahatçylygyň, tutuş dünýäde »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirlen işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi


2015-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Ýaşulularynyň dabaraly maslahaty


2015-nji ýylyň 4-nji dekabrynda  Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň dabaraly mejlisi geçirildi. Ol ýetip gelýän baýramçylyga - biziň döwletimiziň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 20 ýyllygyna bagyşlandy. Umumymilli maslahatyň çäklerinde şanly »»»Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyrdy


2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça amala aşyran iş saparynyň barşynda Gökdepe etrabynyň Gökdere obasynda gurulýan 600 baş atçylyk toplumynda we 114 hojalyk üçin ýaşaýyş jaýlary toplumynda alnyp barylýan işleriň depgini bilen ýakyndan tanyşdy. Bu ýerde milli »»»Aşgabatda  pagta önümleriniň halkara sergi-ýarmarkasy hem-de halkara maslahaty geçirildi


2015-nji ýylyň  28-29-njy noýabrynda  Paýtagtymyzyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň pagta önümleriniň V halkara sergi-ýarmarkasy hem-de «Türkmenistanyň pagta önümleri we dünýä bazary» atly halkara maslahaty öz işine başlady. Pudaklaýyn wekilçilikli iki günlik forumy “Türkmenpagta” döwlet konserni, Türkmenistanyň döwlet haryt çig-»»»Bereketli hasyl ýetişdirýän ussatlaryň şanyna dabaralar


2015-nji ýylyň  29-njy noýabrynda tutuş ýurdumyz boýunça däbe görä noýabr aýynyň ahyrky ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl toýuna bagyşlanan dabaralar geçirildi. Bu baýramçylyk dabaralary Aşgabatda atçylyk sport toplumynda geçirildi. Toplumyň toý görnüşinde bezelenen meýdançasynda baýramçylygyň gahrymanlaryny öňdebaryjy kärendeçileri, mehanizatorlary, oba hojalykçy »»»Maryda “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylmagy mynasybetli dabara hem-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygynyň şanyna baýramçylyk konserti boldy


2015-nji  ýylyň 27-nji noýabrynda Mary welaýatynyň merkezinde täze durmuş medeni maksatly desganyň – “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde Mary şäherine 2015-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty derejesiniň berilmeginiň çäklerinde türki dilli ýurtlaryň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi. »»»2015-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi


2015-nji 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de möhüm çärelere we uly dabaralara taýýarlyk görlüşine garaldy.


Milli Liderimiz mejlisi açyp, her ýylyň noýabr aýynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy


2015-nji ýylyň  26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk pudagyna hem-de Aşgabat şäherine gözegçilik edýän orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyz bilen iş saparyny amala aşyrdy.


Irden hormatly Prezidentimiz hökümet agzalary, harby »»»Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi


2015-nji ýylyň  25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Belarus Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygy Mihail Mýasnikowiçi kabul etdi.


Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin çuňňur hoşallyk bildirip, milli Liderimize Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr »»»Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň wekilhanasynyň baştutanyny kabul etdi


2015-nji ýylyň 24-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň baştutany hanym Oýuunsaýhan Dendewnorowy kabul etdi.


Iri halkara guramasynyň wekili duşuşmaga hem-de ýüzbe-ýüz gürrüňdeşlikde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Tähranda geçirilen gazy eksport ediji ýurtlaryň Forumynyň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy.


Mälim bolşy ýaly, türkmen Lideri Sammite hormatly myhman hökmünde çagyryldy. »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti bilen duşuşygy


2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi sapar bilen bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşmagyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.


Iki ýurduň Liderleri birek-»»»Türkmenistanyň Prezidenti Boliwiýanyň Prezidenti bilen duşuşdy


2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet baştutanlarynyň bu ýerde gepçirilýän Sammitiniň çäklerinde Köpmilletli Boliwiýa Döwletiniň Prezidenti Ewo Morales bilen duşuşdy.


Iki döwletiň Baştutanlary birek-»»»Türkmenistanyň Prezidenti Yrak Respublikasynyň Prezidenti bilun duşuşdy


2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşmagyň çäklerinde Yrak Respublikasynyň Prezidenti Fuad Masum bilen duşuşdy.


Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, ikitaraplaýyn »»»Ýokary derejedäki Türkmen-Eýran gepleşikleri


2015-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinden döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, ýurdumyzyň hökümetiniň agzalary, beýleki resmi adamlar ugratdylar.


Hormatly Prezidentimiziň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna resmi sapary


2015-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iki günlik resmi sapary başlanýar, onuň çäklerinde milli Liderimiz dostlukly ýurduň ýokary ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi hem-de gazy eksport edýän ýurtlaryň döwlet baştutanylarynyň Samitine gatnaşdy.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda hepdäniň netijeleri seljerildi, döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, geçiriljek wajyp çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy, käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


Ministrler »»»Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Ankara köçesiniň ugrunda bina edilen täze desgalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Täze binalar 12 gatly üç sany ýaşaýyş jaýyny, sport hem-de söwda merkezlerini we jemgyýetçilik çärelerini geçirmek »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy bilen duşuşygy


2015-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Hytaýyň paýtagtynda düýn HHR-e sapar bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşygy geçirildi.


Bu sapar hem-de nobatdaky ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyk deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze desgalaryň toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 10-njy noýabrynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat şäherini ösdürmegiň 13-nji tapgyrynyň çäklerinde gurlan köpsanly desgalaryň açylyş dabaralary boldy.


Açylyş dabaralary Oguzhan köçesiniň durky täzelenen günorta böleginiň ugrunda geçirildi. Bu ýerde »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


İlki »»»Durnukly manat


Ýaňy-ýakynda ýurdumyzda Türkmenistanyň milli puly - manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 22 ýyllygy güni dabaraly bellenildi. Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk alan ýylyndan başlap ykdysady özgertmeleriň hatarynda ýurduň milli puluny dolanyşyga girizmek wezipesi wajyp orna eýedi. Sebäbi milli ykdysadyýetiň sazlaşykly hereket etmegi, garaşsyz pul-»»»Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Döwlet sekretary bilen duşuşdy


2015-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary Jon Forbs Kerri bilen duşuşdy.


Günüň ikinji ýarymynda ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler toplumynyň Ilçileri »»»Milli manadymyzyň 22 ýyllygyna


15-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mejlisler zalynda milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 22 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa hökümetiň agzalary, döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň, ykdysady topluma girýän ministrlikleriň we edaralaryň ýolbaşçylary we hünärmenleri, ýokary »»»Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynda täze desgalaryň açylyşyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň merkezinde täze möhüm binagärlik desgalarynyň – Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin sütünli meýdançanyň hem-de metjidiň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.


Uçaryň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Pýotr Poroşenkonyň arasynda gepleşikler


2015-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn paýtagtymyza resmi sapar bilen gelen Ukrainanyň Prezidenti Pýotr Poroşenkonyň arasynda gepleşikler geçirildi.


Şu gün irden Ukrainanyň Prezidenti Pýotr Poroşenkonyň awtoulag kerweni “Oguzkent” myhmanhanasyndaky kabulhanasyndan çykyp,»»»Türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň özara peýdaly ugurlaryny işjeňleşdirmek ýoly bilen


2015-nji ýylyň 29-njy oktýabrda Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-ukrain gepleşikleri geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin düýn agşamlyk Ukrainanyň Prezidenti Petr Poroşenko resmi sapar bilen Aşgabada geldi.


Ýokary derejede geçiriljek bu gezekki duşuşyk deňhukuklylyk we özara peýdaly esaslara »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara atçylyk sport toplumynda geçirilen baýramçylyk çärelerine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara atçylyk sport toplumyna geldi. Bu ýerde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllyk şanly senesine bagyşlanan dabaralar geçirildi.


Mähriban Watanymyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk güni mynasybetli ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenislatyn Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygy mynasybetli  dabaralara gatnaşdy


2015-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda türkmenistanlylar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda döredijilik, giň möçberli özgertmeler, rowaçlyk hem-de gülläp ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny bitewi we agzybir maşgala bolup »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasyndaky gepleşikler


2015-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza ilkinji resmi sapary bilen gelen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda gepleşikler geçirildi.


Ýapon hökümetiniň Baştutanynyň bu sapary däbe öwrülen, okgunly, sazlaşykly häsiýete eýe bolan »»»Türkmen-Ýapon gatnaşyklary täze ösüşe eýe bolýar


2015-nji ýylyň 23-nji oktýabrda Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn agşam türkmen paýtagtyna ilkinji resmi sapar bilen gelen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda gepleşikler geçiriler.


Türkmenistanyň hem-de Ýaponiýanyň  Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara »»»2015-nji ýylyň 20-nji  oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň  20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň »»»2015-nji ýylyň 16-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garady.


Hormatly Prezidentimize ýurdumuzyň  2016-njy ýyl »»»Türkmenistanyň Prezidenti täze pagta arassalaýjy kärhananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny guramak bilen, obasenagat toplumynyň täze desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ýyllyk kuwwaty 40 müň tonna pagtany işläp taýýarlamaga niýetlenen täze kärhana welaýatyň Altyn asyr etrabynda guruldy.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň gazananlarynyň sergisi


2015-nji ýylyň 10-nji oktýabrynda paýtagtymyzda, umumymilli baýramçylygyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 24 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi öz işine başlady. Köpugurly sergi paýtagtymyzdaky Sergi köşgüniň meýdançalarynda ýerleşip, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň, onuň ägirt uly serişdeler kuwwatyndan »»»Türkmenistan-Özbegistan: sebitde durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk


2015-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Daşkentde ýokary derejeli türkmen-özbek gepleşikleri geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn agşam Özbegistanyň paýtagtyna ugrady.


Türkmenistanyň Baştutanynyň Özbegistana bu resmi sapary dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra günine bagyşlanan ýatlama çäresine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanda gussaly sene – ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesinde gurban bolanlary ýatlamak bilen baglanyşykly Hatyra güni bellenilip geçilýär. “Halk hakydasy” Ýadygärlikler toplumynyň ýadygärliklerine gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz »»»2015-nji ýylyň 2-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 9 aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.


Türkmenistanyň Mejlisiniň,»»»Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-A sapary tamamlanandan soň, Aşgabada gaýdyp geldi


2015-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň çäklerinde 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş meseleleri boýunça Sammite gatnaşmak üçin ABŞ-da iş saparynda bolandan soň, Aşgabada gaýdyp geldi.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Nýu-Ýorka iş sapary tamamlandy


2015-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda ABŞ-da iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Gurmasynyň Baş sekretary bilen duşuşdy, şeýle hem birnäçe daşary ýurtlaryň döwlet baştutanlary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.


Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary


2015-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen ugrady.


Döwlet Baştutanymyzy Aşgabadyň Halkara howa menzilinde resmi adamlar »»»2015-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.»»»Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasynyň 34-nji mejlisiniň açylyş dabarasy we umumy mejlisi boldy.


Türkmen topragynda dünýäniň 80-e golaý ýurdunyň 600-den gowrak wekilini jemlän »»»Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty


2015-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň “Awaza” Kongresler merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty geçirildi. Ol türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynda möhüm şanly waka boldy. Umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn »»»2015-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň  9-njy sentýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň barşynda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem Ýaşulularyň maslahatyny we beýleki çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere seredildi.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow deňiz ýakasynda gurlan nobatdaky desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynda täze desgalaryň, şeýle hem Türkmenbaşy etrabynyň merkezinde gurlan “Hazar balyk” açyk paýdarlar jemgyýetiniň bekre balygyny, onuň işbilini ösdürip ýetişdirýän hem-de balygyny gaýtadan işleýän kärhanasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli ýörişe we sport toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary başlandy, bu ýerde möhüm binagärlik açylyşlary, şeýle hem Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynda Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler.


Türkmenbaşy şäheriniň howa menzilinde uçaryň »»»2015-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji  ýylyň  4-nji sentýabr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynyň şu ýylyň sekiz aýyndaky işleriniň netijeleri jemlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Paýtagtymyzdaky täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Bilimler we talyp ýaşlar gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda bilim ulgamynyň täze desgalarynyň we beýleki käbir desgalaryň açylyş dabarasy boldy.


Ir säherden Görogly köçesiniň ugrunda gurlan ajaýyp binagärlik desgasynyň A.Kekilow adyndaky »»»2015-nji ýylyň 28-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 28-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Hormatly Prezidentimize 2016-njy ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasynyň taslamasynyň »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystan Yslam Respublikasyna resmi sapary


2015-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.


Türkmenistan oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministri arasyndaky gepleşikler


2015-nji ýylyň 25-nji awgust paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 24-nji awgustda ýurdumyza ilkinji resmi sapar bilen gelen Respublikasynyň Premýer-ministri Boýko Borisowyň arasynda gepleşikler geçirildi.


Bolgariýanyň hökümetiniň ýolbaşçysynyň saparynyň ilkinji güni Türkmenbaşy şäherinde geçdi. »»»2015-nji ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi


2015-nji ýylyň 20-nji awgustynda Aşgabatda ýokary derejede        türkmen-täjik gepleşikleri geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça türkmen paýtagtyna Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon resmi sapar bilen geldi.


Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary bilen »»»Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


2015-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky, dokuzynjy maslahaty boldy. Oňa deputatlar bilen birlikde, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan »»»2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy   durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň arasyndaky gepleşikler


2015-nji ýylyň 7-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň ikinji – jemleýji güni Prezident Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy.


Ozal habar berlişi ýaly, düýn türkmen Lideri Türkiýäniň işewürlik toparlarynyň wekilleri bilen milli ykdysadyýetiň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna iş sapary


2015-nji ýylyň 6-njy awgustynda şu günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Türkiýe Respublikasyna geldi.


Türkmenistanyň Baştutany iri türk işewürliginiň wekilleri bilen duşuşdy.


Duşuşygyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler


2015-nji ýylyň 5-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Gyrgyz Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.


Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durky täzelenen “Köpetdag” stadionynyň açylyşyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 4-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow durky täzelenen “Köpetdag” stadionynda ýurdumyzyň Kubogy ugrunda geçirilen futbol duşuşygyna gatnaşdy.


Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiz adam, onuň saglygy hem-de abadançylygy baradaky aladany döwlet syýasatynyň ileri »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara saglygy goraýyş maslahatynyň açylyşyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 21-nji iýulynda “Gazanan üstünliklerimizi berkitmek sagdyn geljegimiziň esasydyr” atly halkara saglygy goraýyş forumy öz işine başlady. Halkara maslahatynyň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça Saglygy goraýyş we derman senagaty »»»Aşgabatda “Saglyk-2015” halkara sergisi açyldy


2015-nji ýylyň 19-nj iýulynda paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygyna hem-de ýurdumyzda giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanan “Saglyk-2015” halkara sergisiniň açylyş dabarasy boldy.


2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi, şeýle hem Prezident maksatnamasynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Giorgiý Margwelaşwiliniň gepleşikleri


2015-nji ýylyň 2-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Gruziýa ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.Ýurdumyz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine »»»2015-nji ýylyň 01-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meselelere, milli maksatnamalaryň amala aşyrylmagynyň barşyna, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.


Döwlet Baştutanymyza auditorlyk işini kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän işler hakynda »»»Türkmenistanyň Prezidenti dabaralara gatnaşdy


2015-nji ýylyň 27-nji iýunynda Amyderýanyň kenarynda festiwal öwüşginlerine beslenen Medeniýet hepdeligi tamamlaýjy tapgyra gadam basdy—şu gün bu ýerde Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni bellenildi.


Uly baýramçylyk çäresiniň dürli öwüşginleri Türkmenistanyň ägirt uly medeni mümkinçiliklerini, halkymyzyň »»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş sapary


2015-nji ýylyň 25-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň gündogar sebitine başlanan iş saparynyň barşynda Amyderýa jülgesiniň möhüm durmuş-ykdysady ulgamynyň desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy, täze iri senagat we ulag düzüminiň desgalarynyň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pagtany gaýtadan işleýän kärhananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 23-nji iýunynda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň täze desgasy bolan-Sakarçäge etrabynda gurlan we ýylda 40 müň tonna tohumlyk pagtany gaýtadan işlemäge niýetlenen pagta arassalaýjy kärhananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


2015-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, şeýle hem käbir möhüm resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Mejlisiň başynda döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, düýn »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-nyň Baş sekretary Pan Gi Munuň duşuşygy


2015-nji ýylyň 13-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Munuň arasynda gepleşikler geçirildi.


Irden belent mertebeli myhman özüne bölünip berlen kabulhanadan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler »»»Türkmenistanyň Prezidenti “Baku-2015” I Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Baku-2015” I Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.


Hormatly Prezidentimiziň ulag kerweni Azerbaýjanyň Lideriniň “Gençlik” kabulhanasyna geldi. Bu ýerde Prezidentler Gurbanguly »»»2015-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň Watanymyz üçin hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe »»»Türkmenistanda pudaklaýyn halkara sergisi geçirilýär


2015-nji ýylyň 7-nji iýunynda türkmen paýtagtynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty pudagy innowasion ösüş ýolunda” atly dokma önümleriniň halkara sergisi öz işine başlady, bu dokma önümleriniň gözden geçirilişi ýurdumyzda  her ýyl bellenilýän dokma senagatynyň işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirilýär.


2015-nji ýylyň 05-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 5-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda şu ýylyň 5 aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň jemleri jemlenildi, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden çykyşy


Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!


Ýaňy-ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň  69-njy mejlisine gatnaşýan wekiller «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky rezolýusiýasyny makulladylar. Olar Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goldaýandyklaryny beýan etdiler. Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň »»»Türkmenistan-Wengriýa ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň mejlisi


2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň birinji mejlisi geçirildi. Oňa iki döwletiň esasy ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Dostlukly ýurduň uly wekiliýetine Wengriýanyň daşary işler ministriniň orunbasary doktor Laslo Sabo ýolbaşçylyk edýär.»»»2015-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Hormatly Prezidentimize iýun aýynda geçiriljek medeni çärelere we medeni-durmuş maksatly »»»Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň wise-premýer-ministrini kabul etdi


2015-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ukrain toparynyň 4-nji mejlisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Ukrainanyň wise-premýer-ministri, Sebitleýin ösüş, gurluşyk we jemagat hojalygy ministri Gennadiý Zubkony »»»Hormatly Prezidentimiz Owganistanyň Prezidentiniň ýörite wekilini kabul etdi


2015-nji ýylyň 26-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlary boýunça ýörite wekili Mohammad Şaker Kargary kabul etdi.


Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, türkmen döwletiniň Baştutanyny »»»Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli birnäçe binagärlik-çeperçilik desgalarynyň açylyş dabarasy boldy


2015-nji ýylyň 25-nji maýynda  paýtagtymyzda  Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli birnäçe binagärlik-çeperçilik desgalarynyň  açylyş dabarasy boldy we olar paýtagtymyzyň ajaýyplyklarynyň üstüni ýetirdi. Her biriniň özboluşly keşbi bolan kaşaň binalar Aşgabadyň dürli künjeklerinde gurulup alanmaga berildi. Olar paýtagtymyzyň ajaýyplyklary bilen sazlaşyp, »»»Mekdep uçurymlary üçin “Soňky jaň” mynasybetli  dabaralar


Her bir adamyň durmuşynda “Soňky jaňyň” sesi gaýtalanmajak ajaýyp baýramçylyk bolan joşgunly şatlyga ýugrulan mekdep ýyllaryny ýada  salýar. Mekdebi tamamlamak munuň özi täsin mekdep ýyllary bilen hoşlaşmagyň tolgundyryjy pursadydyr.


Mekdep bilim ulgamyny hil taýdan döwrebaplaşdyrmak, Türkmenistanyň medeni »»»“Ak şäherim Aşgabat” atly halkara sergi


2015-nji  24-nji maýynda  paýtagtymyzyň Sergi köşgünde- “Ak şäherim Aşgabat” atly ХIV Halkara köpugurly sergisi açyldy. Däbe öwrülen bu forumda türkmen paýtagtynyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan netijeleri we mundan beýläkki ösüşi, şeýle hem bu ulgamda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary beýan edilýär. »»»2015-nji ýylyň 22-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiki ugurlary kesgitlenen  esasy »»»Türkmenistanyň Prezidenti bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi


2015-nji ýylyň 20-nji maýynda türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarifiň arasynda gepleşikler geçirildi.


Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmany myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp,»»»Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-Senagat edarasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy


2015-nji ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu bina paýtagtymyzyň günorta böleginde, edara binalarynyň toplumlaýyn gurulýan ýerinde bina edildi.


Aşgabatda amala aşyrylýan giň möçberli şähergurluşyk »»»Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna dabaralar


2015-nji ýylyň 18-nji maýynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde milli senenamamyzyň ähmiýetli senesi mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu baýramçylyk türkmen halkynyň bir bitewi, kuwwatly we gülläp ösýän döwlet hakynda hasyl bolan köpasyrlyk arzuwynyň dabaralanmagy bolup durýar. Onuň döredijiligiň, ösüşiň hem-de »»»2015-nji ýylyň 15-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 15-nji maýynda  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary-da çagyryldy. Mejlisde käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli »»»Hormatly Prezidentimiziň Sloweniýa Respublikasyna resmi saparynyň wakalary


2015-nji ýylyň14-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Sloweniýa Respublikasyna resmi saparynyň ikinji, jemleýji güni boldy.


Günüň birinji ýarymynda Türkmen döwletiniň Baştutany “Iskratel” kompaniýasyna baryp gördi. Bu kompaniýa dünýäde telekommunikasion enjamlary öndürýän, Ýewropa Bileleşiginiň esasy »»»Hormatly Prezidentimiziň Sloweniýa Respublikasyna resmi sapary


2015-nji ýylyň 13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň iş sapary bilen Sloweniýa Respublikasyna ugrady.


Lýublýanda geçiriljek ýokary derejedäki türkmen-slowen duşuşygy iki dostlukly ýurduň milli bähbitlerini we döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, soňky »»»Hormatly Prezidentimiziň Awstriýa Respublikasyna döwlet saparynyň wakalary


2015-nji ýylyň 12-nji maýynda Awstriýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti Haýns Fişeriň arasynda gepleşikler geçirildi.


Taraplaryň  ikisi hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açmak babatda, şeýle hem işjeň häsiýete eýe bolan Türkmenistan-»»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Awstriýa Respublikasyna resmi sapary başlandy


2015-nji ýylyň 12-nji maýda Awstriýa Respublikasynyň paýtagtynda ýokary derejedäki türkmen-awstriýa gepleşikleri geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün agşam resmi sapar bilen Wena ugrady.


Şu gezekki ýokary derejedäki gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn syýasy-diplomatik, söwda-»»»2015-nji ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de okgunly ösdürmek baradaky gündelik wezipelere hem-de döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “EKSPO-2015” bütindünýä  sergisinde Türkmenistanyň pawilýonynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


2015-nji ýylyň 3-nji maýnda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Italiýa Respublikasyna ugrady.


Hormatly Prezidentimiziň uçary birnäçe sagatdan Milan şäheriniň Malpensa howa menzilinde gondy. Uçaryň ýanynda hormatly Prezidentimizi resmi adamlar mähirli garşyladylar.


2015-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň dört aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet maksatnamalaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan wezipelerine, birnäçe resminamanyň taslamalaryna we »»»Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýede hatyra çärelerine gatnaşdy


2015-nji ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Milli Liderimiz şol ýerde Birinji jahan urşunyň iň uly söweşleriniň biri bolan Çanakgalanyň golaýyndaky söweşiň 100 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşdy.


Häzirki wagtda »»»Ahalteke bedewleriniň baýramçylygy


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli buýsanjyna, gözelligiň ajaýyp nusgasyna öwrülen behişdi bedewlerimiziň dünýädäki at-abraýyny has-da belende galdyrmak, seýle hem Türkmen bedewiniň baýramyny we onuň çäginde baýramçylyk dabaralaryny, bäsleşikleri ýokary derejede guramak ýurdumyzda ajaýyp däbe öwrüldi. Şu ýyl »»»Hormatly Prezidentimiziň Koreýa Respublikasyna döwlet saparynyň wakalary


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet saparynyň maksatnamasynyň öňüsyrasynda Tegu şäherinde geçirilýän VII Bütindünýä suw forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


Bu ählumumy waka gatnaşmak üçin türkmen Lideriniň çagyrylmagy suw serişdelerini aýawly saklamak we oýlanyşykly ulanmak bilen bagly meseleleri, ekologiýanyň howpsuzlygyny »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Koreýa Respublikasyna döwlet sapary


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna döwlet sapary bilen ugraýar. Şol ýerde döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň ýolbaşçylary bilen ýokary derejede ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirer, şeýle hem VII Bütindünýä suw forumyna gatnaşar.


Türkmen Lideriniň dünýä möçberindäki foruma çagyrylmagy suwy »»»Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Nikolae Timofti Türkmenistana resmi sapary


Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-moldowan gepleşikleri geçirildi. Olaryň üstünlikli geçmegi däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklary milli bähbitlere we bar bolan uly mümkinçiliklere gabat gelýän hil taýdan täze derejä çykarmaga bolan özara islegler bilen kesgitlendi.


Mälim bolşy ýaly, Prezidentler »»»2015-nji ýylyň 3-nji aprelinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi


2015-nji ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


2015-nji ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde duran ileri tutulýan wezipelere hem-de döwlet syýasatynyň beýleki meselelerine, şeýle hem aýry-aýry resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


2015-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

 


2015-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde durýan wezipelere garaldy, ony mundan beýläk-de okgunly ösdürmek we döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasatynyň beýleki möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Hormatly »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa iş sapary


2015-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýa iş sapary bilen ugrady. Milli Liderimiz şol ýerde BMG-niň tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak babatdaky III Bütindünýä maslahatyna gatnaşar. Bu maslahat Ýaponiýanyň Sendaý şäherinde geçiriler.


Türkmen Lideriniň bütin dünýä forumyna gatnaşmagy ýurdumyzyň »»»Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Turkmenistanda resmi sapary


 2015-nji ýylyň 11-nji martynda şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn döwlet sapary bilen ýurdumyza gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň arasynda gepleşikler geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belent mertebeli myhmany mähirli mübärekläp, Türkmenistanyň hem-de Eýranyň arasyndaky asyrlaryň jümmüşinden »»»2015-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.


2015-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, käbir welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hem-de birnäçe düzümleýin pudaklaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. »»»2015-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.


2015-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine we birnäçe resminamalaryň »»»Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasyna resmi sapary


2015-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna resmi sapary başlandy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Türkiýe Respublikasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.


Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary dostlugyň berk binýadyna »»»2015-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri,»»»2015-nji ýylyň 27-nji  fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 27-nji  fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine seredildi.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  maliýe-ykdysady ulgamynda işleriň ýagdaýy,  şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan »»»2015-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini  geçirdi


2015-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini  geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem  käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Hormatly Prezidentimiz  mejlisiň gün tertibine geçmek bilen, milli ykdysadyýetimizi has-da ösdürmegiň esasy maksatnamalaryna laýyklykda,»»»2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi


2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, şeýle hem birnäçe möhüm resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda maldarçylyk önümleriniň, hususan-da, deriniň we ýüňüň işlenip taýýarlanylmagyny we olaryň eksport ugry boýunça ýerlenmegini seljermek »»»Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy


2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary çagyryldy. Mejlisiň gün tertibine »»»Gazagystan- Türkmenistan- Eýran halkara demir ýolunyň açylyş dabarasy boldy


2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan  Nazarbaýewiň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň gatnaşmagynda Gazagystan- Türkmenistan- Eýran halkara demir ýolunyň açylyş dabarasy boldy.


Bu taryhy waka sebit we halkara derejesindäki ulag düzüminiň möhüm »»»Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan  Nazarbaýewiň Türkmenistana iş sapary başlady


2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan  Nazarbaýewiň Türkmenistana iş sapary başlady.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň  arasynda köp ýyllardan bäri syýasy, söwda-ykdysady we gumanitar ugurlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk barada pikir alyşyldy.»»»Bankymyz internetde hem hyzmata başlady


Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň internet ulgamynda açylan www.turkmenturkbank.com salgyly saýtynyň özboluşly keşbi we dürli dilli bolup ol saýtda bankymyzyň taryhy barada, bankyň müsderilere berýän dürli hyzmatlary, bankyň »»»