Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Bildirişler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Emir Tamim Bin Hamad Al Tani türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny anyklaşdyrdylar


2017-nji ýylyň 15-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletine döwlet sapary bilen ugrady. Milli Liderimizi Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.


Türkmenistan Katar bilen hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem Ýakyn Gündogar ýurtlary bilen »»»Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky şahsy taraplaryň Altyn-Asyr plastiki kartlary arkaly bankomatlardan alan nagt pulunyň möçberinden 0.50 % ýygym hem-de nagt däl tölegleri amala aşyranda her bir geçirilen töleg üçin 0.20 manat bankyň nyrhnamasyna laýyklykda ýygym alynýandygyny Size habar berýär. 


»»»


Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müşderileri tarapyndan açylan Altyn-Asyr plastiki kartyna günlik galyndy pul serişdelerine ýyllyk 5 %  (göterim) hasaplanylyp töleg tölenilýär.


»»»


Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynda  Aşgabat şäherinde we onuň welaýatlardaky bank gulluklarynda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda goýberilen, halkara töleg ulgamy bolan  Master Card, VISA we American eхpress kartlarynyň üsti bilen bank  amallaryny amala aşyrmaklygy ýola goýulup, müşderilere  hyzmat edip başlandygyny habar berýäris. 


Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrundaky “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” Söwda merkezinde ýerleşýän bank gullugynypň telefon belgileri:42-27-93, 42-27-94.


Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Gurbansolta Eje köçesiniň 6/2-nji jaýynda ýerleşýän bank gullugynyň »»»Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda hasaplaşyklar geçirilende geleşigiň pasportyny resmileşdirmeklik üçin müşderiniň banka getirmeli resminamalarynyň sanawy şu aşakdakylardan ybarat;

1) Müşderiniň ýazmaça arzasy

2) Daşary söwda geleşigi (Inwoýs ýa-da Şertnama)

3) Delilnama

Resminamalar müşderi tarapyndan tassyklanan görnüşde


»»»


Bankymyz VISA kart hyzmatlaryny ýokary derejede hyzmat edýär


Türkmen - Türk Paýdarlar täjirçilik bankynda ALTYN ASYR töleg kartyny, hem-de halkara Viza halkara töleg kartlaryň


VISA ELECTRON, VISA CLASSIC hem-de VISA BUSINESS we VISA GOLD


görnüşlerini müşderilere tiz wagtyň içinde açyp berýäris.


Amatly halkara töleg serişdesi bolan VISA bank kartlaryny hem açyp bermeklik bankymyz tarapyndan hödürlenýär.  


Hormatly raýatlar!


Türkmen Türk paýdarlar täjirçilik banky we onuň  Mary welaýatynyň Mary şäherinde, Lebap welaýatynyň Türkmenabat we Atamyrat şäherlerinde, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde ýerleşen bank gulluklarynda ýurdumyzyň ilatyna we işewürlerine giň gerimli bank hyzmatlaryny, töleg »»»Bankymyzyň şu aşakdaky salgylar boýunça täze bank gulluklary ilata ýokary hilli hyzmat edip başlady!


Aşgabat şäheriniň, Oguzhan köçesiniň “Garzaşsyzlygyň 15 ýyllygy”  bazarynyň Söwda merkezinde aragatnaşyk telefon belgisi  42-27-93,  42-27-94


Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň  Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň  10-»»»Altyn Asyr tölegler


Bankomat töleg geçiriji ulgamynyn üsti bilen Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk telefon belgilerine aragatnaşyk hyzmatlary üçin tölegleri geçirip bolýar.

»»»


Täze “Western Union” nokatlarymyz işläp başlady!


Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň Aşgabat şäheriniň, Oguzhan köçesiniň “Garzaşsyzlygyň 15 ýyllygy”  bazarynyň Söwda merkezinde täze açylan “Western Union” daşary ýurt pul geçirimli ulgamy ýokary hilli bank hyzmatlaryny ilata hyzmat edip başlady hem-de Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 192-njy jaýynyň "Balşeker" söwda »»»