Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Bildirişler

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW - ROWAÇ


Rowaçlygy buşlap gelen


Ýyllaryň salamy Rowaç!


 Göwünleri hoşlap gelen


Ýollaryň kemaly Rowaç!


 


Pederleň tagzym-togaby,


Geçmişiň ertä dowamy,


Kişňeýşiň – arsyň owazy,


Kalbymyň senasy, Rowaç!


 


Säher öwsen ýeller deýin,


Ýaz açylan güller deýin,


Joş uran köňüller deýin,


Sen ylham derýasy, Rowaç!


 


Ýyldyz syçradyp toýnagyň,


Beze sen türkmen »»»Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik banky "Altyn Asyr" kart ulgamyna  degişli täze hyzmat görnüşini hödürleýär.


- "Maşgala" atly bank kartyny.


- "Goýum kart"-y.


 


 "Goýum kartynyň" aýratynlygy:


- Nagt puly karta goýup bolýar;


- Kartdaky puly nagt pul görnüşinde kassadan  ýa-da bankomatdan alyp bolýar;


- Ýyllyk peýdaňyz 6%;


- Töleg terminalyň üsti bilen söwda/hyzmat töleglerini amala aşyryp bolýar;


 


"Internet bank" we "Mobile bank" üsti »»»BANK  HYZMATLARY ÖSÜŞ ÝOLUNDA


Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, Türkmenistan döwletimizi dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm özgertmeler durmuşa geçirilýär. Durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmelerde ýurdumyzyň bank ulgamy aýratyn ähmiýete eýedir. »»»Hormatly müşderiler Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň okuw töleglerini tölemeklik üçin hyzmatlaryny hödürleýär !


Daşary ýurtda bilim alýan talyplaryň  okuw töleglerini geçirmeklik üçin gerekli resminamalar şu aşakdakylardan ybarat :


- Daşary ýurduň bilim edarasynda okaýandygy baradaky güwanama;
- Daşary ýurt bilim edarasynyň bank hasaby barada doly maglumat (şertnama ýa-da hasap-faktura);
- Talybyň milli, daşary ýurt pasportlarynyň (daşary »»»