Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky

Bildirişler

Bankymyzyň şu aşakdaky salgylar boýunça täze bank gulluklary ilata ýokary hilli hyzmat edip başlady!


Aşgabat şäheriniň, Oguzhan köçesiniň “Garzaşsyzlygyň 15 ýyllygy”  bazarynyň Söwda merkezinde aragatnaşyk telefon belgisi  42-27-93,  42-27-94


Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň  Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň  10-njy jaýynyň  Daýhan bankynyň baş binasynda aragatnaşyk telefon belgileri 800 322 5-59-09, 800 322 5-59-02  täze açylan bank gullugy işläp başlady.


Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 3-nji jaýynyň aragatnaşyk telefon belgileri 800 522 6-77-73, 800 522 6-73-37, 800 522 6-74-73


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Bahar kiçi etrapçasynyň 76/4 jaýynda aragatnaşyk telefon belgileri 800 422 9-54-99


Lebap welaýatynyň Atamyrat şäheriniň S.Niýazow köçe, jaý 1-nji jaýynda aragatnaşyk telefon belgisi 800 444 2-04-98


Bank gulluklary şu aşakdaky amallary we bank hyzmatlarynyň görnüşlerini amala aşyrýarlar.


- Ilatyň daşary ýurt pulundaky we milli manatda nagt pul geçirimlerini “Western Union” ulgamynyň we beýleki şuňa meňzeş ulgamlaryň üsti bilen geçirmek we kabul etmek;


- Müşderilere manatda we daşary ýurt pulunda hasaplary açmal we alyp barmak;


- Müşderileriň tabşyrygy boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak we olara kassa hyzmatlaryny etmek;


- Bank işi bilen baglanyşykly maslahat beriş hyzmatlary etmek;