Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

Bildirişler

HORMATLY RAÝATLAR !


Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankySize hyzmatlaryň täze görnüşi bolan «Cash back» hyzmatyny hödürleýär.


 Bu hyzmatyň aýratynlygy, Söwda we hyzmat ediş nokatlarynda satyn alnan harytlar, ýerine ýetirlen hyzmatlar üçin töleg terminallarynyň üsti bilen hasaplaşyklaryň geçirilmegi üçin mümkinçilikler döredilendir.»»»Bank ulgamynyň hyzmatlary ösüş ýolunda


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň derejesine ýetirmek, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna dünýä ýurtlarynyň ykdysady ösüşinde öz oňyn netijelerini görkezen öňdebaryjy tilsimatlary, usullary ornaşdyrmak hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň esasy ugry bolup durýar.


Bu barada “Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny »»»Asudalygyň we ösüşleriň mekany


Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni şanly wakalara, joşgunly dabaralara beslenýär. Bu taryhy wakalar halkymyzyň hakydasynda we Diýarymyzyň taryhynda öçmejek yzy goýup, dünýä halklarynyň döwletimize bolan gyzyklanmasyny barha artdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasaty milli bähbitlerden »»»Bank amallary hem-de nagt däl hasaplaşyklarynyň amatlyklary


Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, Türkmenistan döwletimizi dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm özgertmeler durmuşa geçirilýär. Durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmelerde ýurdumyzyň bank ulgamy aýratyn ähmiýete eýedir. 


Bank »»»Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW - ROWAÇ


Rowaçlygy buşlap gelen


Ýyllaryň salamy Rowaç!


 Göwünleri hoşlap gelen


Ýollaryň kemaly Rowaç!


 


Pederleň tagzym-togaby,


Geçmişiň ertä dowamy,


Kişňeýşiň – arsyň owazy,


Kalbymyň senasy, Rowaç!


 


Säher öwsen ýeller deýin,


Ýaz açylan güller deýin,


Joş uran köňüller deýin,


Sen ylham derýasy, Rowaç!


 


Ýyldyz syçradyp toýnagyň,


Beze sen türkmen »»»Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik banky "Altyn Asyr" kart ulgamyna  degişli täze hyzmat görnüşini hödürleýär.


- "Maşgala" atly bank kartyny.


- "Goýum karty".


 


 "Goýum kartynyň" aýratynlygy:


- Nagt puly karta goýup bolýar;


- Kartdaky puly nagt pul görnüşinde kassadan  ýa-da bankomatdan alyp bolýar;


- Ýyllyk peýdaňyz 6%;


- Töleg terminalyň üsti bilen söwda/hyzmat töleglerini amala aşyryp bolýar;


 


"Internet bank" we "Mobile bank" üsti bilen »»»BANK  HYZMATLARY ÖSÜŞ ÝOLUNDA


Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, Türkmenistan döwletimizi dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm özgertmeler durmuşa geçirilýär. Durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmelerde ýurdumyzyň bank ulgamy aýratyn ähmiýete eýedir. »»»Hormatly müşderiler Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň okuw töleglerini tölemeklik üçin hyzmatlaryny hödürleýär !


Daşary ýurtda bilim alýan talyplaryň  okuw töleglerini geçirmeklik üçin gerekli resminamalar şu aşakdakylardan ybarat :


- Daşary ýurduň bilim edarasynda okaýandygy baradaky güwanama;
- Daşary ýurt bilim edarasynyň bank hasaby barada doly maglumat (şertnama ýa-da hasap-faktura);
- Talybyň milli, daşary ýurt pasportlarynyň (daşary »»»