Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 

bildirişler

Bank amallary hem-de nagt däl hasaplaşyklarynyň amatlyklary

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, Türkmenistan döwletimizi dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm özgertmeler durmuşa geçirilýär. Durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmelerde ýurdumyzyň bank ulgamy aýratyn ähmiýete eýedir. 

Bank şahsy taraplaryň we telekeçileriň, edara görnüşli taraplaryň, edara görnüşli tarap bolmaýan beýleki guramalaryň hasaplaşyk, gündelik we goýum hasaplarynyň açylmagy, hasaplar boýunça pul geçirimleriniň amala aşyrylmagy, pul serişdeleriniň saklanylmagy, pul serişdeleri boýunça müşderilere we ynanylan wekiline degişli tassyknamalaryň berilmegi, töleg tabşyryklary, çekler, inkasso, akkreditiw, plastik kartlar bilen hasaplaşyklary, müşderilere töleg terminallaryň gurnalmagy, milli we daşary ýurt pulunda serişdeleriň talap edilýänçä we möhletli goýumlara kabul edilmegi, halkara töleg ulgamlarynyň üsti bilen daşary ýurtlara nagt däl görnüşde tölegleriň geçirilmegi we kabul edilmegi, “Visa”, “Mastercard” halkara töleg kartlaryny, “Altyn Asyr” töleg kartyny açmak we onuň bilen bagly amallary, şeýle-de döwür bilen aýakdaş ýagdaýda müşderileriň ösen isleglerini kanagatlandyrmak üçin bank hyzmatlarynyň beýleki görnüşleri müşderilere hödürlenýär. Bank hyzmatlaryny ilata ýokary hilli hödürlemek, müşderilere ösen derejede hyzmat etmek maksady bilen, bank tarapyndan hünärmenler ýurdumyzda we